Членуването в Камарата е доброволно. Приемането на членове и освобождаването им се извършва от Управителния съвет на Камарата с обикновено мнозинство.

За членове на Варненската туристическа камара се приемат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица въз основа на подадена от тях писмена молба до Управителния съвет и две препоръки от членове на Камарата.

Молбата трябва да съдържа и декларация, че се приемат Уставът и целите на Камарата. С утвърждаването на молбата се заплаща членският внос за текущата година.

Членството в Камарата се прекратява:

 1. С писмено уведомление до Управителния съвет.
 2. При прекратяване на сдружението.
 3. По решение на Управителния съвет за системни груби нарушения на уставните задължения, за причиняване на материални или морални щети на Камарата или на нейните членове.
 4. При неплащане на членски внос за две поредни години.
 5. При смърт или поставяне под запрещение на член - физическо лице.
 6. При прекратяване с ликвидация дейността на член - юридическо лице.

Членовете на Камарата имат право:

 1. Да участват лично или чрез представител с право на един глас в Общото събрание.
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Камарата.
 3. Да получават защита в случай на нарушаване на техните законни права и интереси.
 4. Да участват в дейността на Камарата и да се ползват от нея.
 5. Да получават пълна информация за дейността на Камарата.
 6. Да ползват безплатните или платени услуги на преференциални цени, утвърдени от Управителния съвет на Камарата.
 7. Да ползват възможностите за обучение и квалификация.
 8. Да участват в работни групи и комисии на Камарата по въпроси, от които са заинтер

Членски внос

Категории членовеРазмер на членския внос
Туроператори и агенти с персонал до 2 души120 лв.
Туроператори и агенти с персонал250 лв.
Туроператори и агенти с персонал над 10 души350 лв.
Хотелиери с до 10 стаи120 лв.
Хотелиери с 10-20 стаи170 лв.
Хотелиери с 20- 150 стаи270 лв.
Хотелиери с 150-300 стаи370 лв.
Хотелиери с 300-600 стаи550 лв.
Хотелиери с над 600 стаи1000 лв.
Ресторантьори с до 100 стола120 лв.
Ресторантьори с над 100 стола270 лв.
Транспортни организации с до 5 транспортни средства120 лв.
Транспортни организации с над 5 транспортни средства270 лв.
Банки, застрахователи, агенции за недвижими имоти550 лв.
Рекламни и ПР-агенции250 лв.
Образователни и културни институции250 лв.
Промишлени, строителни и селскостопански предприятия350 лв.
Асоциации, съвети по туризъм, съюзи и други регистрирани по ЗЮЛНЦ250 лв.
Индивидуални членове – физически лица100 лв.Допълнителни материали:

Молба за членство (MS Word)

Молба за членство (индивидуални членове ) (MS Word)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.