УСТАВ

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Варненската туристическа камара ВТК, наричана за краткост „Камарата” е юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, регистирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел ЗЮЛНЦ.

Чл.2./1/ Варненската туристическа камара обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма – хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

/2/. Варненската туристическа камара извършва своята дейност съобразно ЗЮЛНЦ, настоящия устав и действащото законодателство.

/3/. Съществуването на Варненската туристическа камара не е ограничено със срок.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС

Чл.3./1/ Наименованието на сдружението е Варненска туристическа камара, ползваната абревиатура - ВТК и името й се изписва на български, английски, немски, френски и руски език съответно:

ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

VARNA CHAMBER OF TOURISM

VARNAER KAMMER FUR TOURISMUS

CHAMBRE TOURISTIQUE DE VARNA

ВАРНЕНСКАЯ ТУРИСТКАЯ ПАЛАТА

/2/ Камарата е със седалище град Варна.

/3/ Адресът на управление на ВТК е Варна, кв. Чайка, бл. 128

/4/ Камарата може да открива свои клонове

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.4. Варненска туристическа камара се определя по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза за постигане на целите и задачите, посочени по-долу.

Камарата има за цел:

 1. Да обединява, представлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.
 2. Да съдейства за създаване на условия за устойчиво развитие на туризма.
 3. Да съдейства за обучението и повишаване на квалификацията на кадрите в туризма
 4. Да подпомага държавните институции и неправителствените организации при изработване на нормативната уредба на отрасъла.
 5. Да участва в промоцията на българския туристически продукт.
 6. Да съдейства за повишаване качеството на туристическия продукт и защитава интересите на потребителите.

Чл.5. За постигане на целите си Варненска туристическа камара:

 1. Изразява и отстоява становища и предложения за нормативни актове, отнасящи се за туризма.
 2. Прави проучвания и анализи, дава консултации, извършва експертни оценки и посредничи при решаване на спорове.
 3. Съдейства за развитието на различните направления на туризма – ваканционен, конгресен, маршрутно-познавателен, селски, ловен и пр.
 4. Организира курсове, семинари, обучения и издава сертификати и свидетелства.
 5. Издава бюлетини, регионални брошури, организира участието на фирмите в международни туристически изложения и борси.
 6. Организира ПР-кампании, пресконференции, използва разнообразни форми за комуникация чрез средствата за масово осведомяване.
 7. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност за подпомагане постигането на целите, определени в този Устав.
 8. Организира и участва във вътрешни и международни туристически изложения.
 9. Организира набирането на информация от значение за туризма.
 10. Участва в съвместни международни програми и проекти с други сродни организации.

IV.ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.6./1/ Членуването в Камарата е доброволно. /2/ Приемането на членове и освобождаването им се извършва от Управителния съвет на Камарата с обикновено мнозинство.

Чл.7 /1/ За членове на Варненската туристическа камара се приемат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица въз основа на подадена от тях писмена молба до Управителния съвет и две препоръки от членове на Камарата.

/2/ Молбата трябва да съдържа и декларация, че се приемат Уставът и целите на Камарата. С утвърждаване на молбата се заплаща членският внос за текущата година.

Чл.8 Членството в Камарата се прекратява:

 1. С писмено уведомление до Управителния съвет.
 2. При прекратяване на сдружението.
 3. По решение на Управителния съвет за системни груби нарушения на уставните задължения, за причиняване на материални или морални щети на Камарата или на нейни членове.
 4. При неплащане на членски внос две поредни години.
 5. При смърт или поставяне под запрещение на член физическо лице.
 6. При прекратяване с ликвидация дейността на член юридическо лице.

Чл.9 Членовете на камарата имат право:

 1. Да участват лично или чрез представител с право на един глас в Общото събрание.
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Камарата.
 3. Да получават защита в случай на нарушаване на техните законни права и интереси.
 4. Да участват в дейността на Камарата и се ползват от нея.
 5. Да получават пълна информация за дейността на Камарата.
 6. Да ползват безплатни или платени на преференциални цени услуги, утвърдени от Управителния съвет на Камарата.
 7. Да ползват възможностите за обучение и квалификация.
 8. Да участват в работни групи и комисии на Камарата по въпроси, от които са заинтересовани.

Чл.10 Членовете на Камарата са длъжни:

 1. Да спазват Устава на Камарата.
 2. Да изпълняват решенията на Общото събрание на Камарата.
 3. Да съдействат за реализацията на целите и задачите на Камарата.
 4. Да плащат редовно членския си внос.
 5. С поведението си да пазят доброто име на българския туризъм.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРАТА

Чл.11./1/ Органи на управление на Камарата са Общото събрание на членовете, Управителният съвет, Контролният съвет, Председателят, Заместник председателят, Главният секретар.

/2/ По решение на Общото събрание или Управителния съвет могат да бъдат образувани постоянни и временни комисии и работни групи.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12./1/ Общото събрание се състои от всички членове на камарата и техните упълномощени представители. Едно упълномощено лице не може да представлява повече от двама членове на Общото събрание.

/2/ Всеки член на Камарата има право на един глас.

Чл.13./1/ Общото събрание на Камарата се свиква най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Камарата

/3/ При бездействие или отказ на Управителния съвет в едномесечен срок да отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на камарата по писмено искане на заинтересованите над една трета от членовете или натоварено от тях лице.

/4/ Общото събрание се свиква чрез покана, публикувана в Държавен вестник или чрез публикуване в уеб-сайта на Варненската туристическа камара, по факс, по електронна поща или препоръчано писмо до членовете на сдружението. Поканата съдържа дневен ред, дата, час имясто на провеждането му и по чия инициатива се свиква.

/5/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове или опълномощени представители. Ако не се събере необходимото число събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

Чл.14. Права на Общото събрание

 1. Изменя и допълва устава
 2. Приема други вътрешни актове
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет
 4. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет.
 5. Избира Председателя на Камарата.
 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 7. Приема отчета на Контролния съвет
 8. Приема бюджета на Камарата
 9. Определя основните насоки за дейността на Камарата.
 10. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
 11. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Камарата.
 12. Отнема решения на други органи на Камарата, противоречащи на закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на Камарата.
 13. Определя размера на членския внос.
 14. Избира Почетен председател на Варненска туристическа камара

Чл.15.

 • /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а в случаите касаещи чл.14 т.т. 1, 11 с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
 • /2/ Решенията по т.т.3, 4, 5 от чл.14 се вземат с тайно гласуване.
 • /3/ Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
 • /4/ Бюлетината за избор на Управителния съвет е валидна, ако в нея са посочени до 10 имена.
 • /5/ Бюлетината за избор на Контролния съвет е валидна, ако в нея са посочени до три имена.
 • /6/ По въпроси, които не са включени в дневния ред, обявен в поканата не могат да се взимат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.16.

 • /1/ Управителният съвет се състои от 11 /единадесет/ лица. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 години.
 • /2/ Юридическите лица, които са членове на сдружението могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
 • /3/ Управителният съвет се свиква най-малко 4 пъти в годината от Председателя на камарата или по искане на 1/3 от членовете му.

Чл.17. Управителният съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание
 2. Управлява дейността на Камарата мржду две общи събрания.
 3. Приема щата на Камарата.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание Проект за бюджет.
 5. Избира Заместник председателя и Главния секретар на Камарата.
 6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Камарата.
 7. Приема планове и програми за дейността на Камарата, определя реда и организира извършването на дейността й.
 8. Определя адреса на Камарата
 9. Взема решение за участие в други организации - търговски дружества и сдружения.
 10. Изпълнява задълженията предвидени в устава.
 11. Приема нови членове на Камарата.
 12. Приема решения по придобиване, управляние и разпореждане имуществото на Камарата.
 13. Взема решение за образуване на целеви парични фондове.
 14. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в компетенциите на друг орган.

Чл.18.

 • /1/ Управителният съвет може да взема решения ако на заседанията му присътват повече от половината от неговите членове.
 • /2/ В заседанието на Управителния съвет може да участва и член, с когото е установена двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
 • /3/ Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения бъде подписан от всички членове на Управителния съвет.
 • /4/ Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите членове. Решеният по чл.17, т.т. 9,11 и 12 с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.19.

 • /1/ Контролният съвет има трима членове и се избира за срок от три години от Общото събрание на Камарата.
 • /2/ Юридическите лица, които са членове на сдружението могат да посочат за членове на Контролния съвет и лица, кото не са членове на сдружението.
 • /3/ Контролният съвет самостоятелно разпределя функциите между членовете си.
 • /4/ Контролният съвт избира председател между членовете си.

Чл.20. Контролният съвет:

 1. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Извършва периодични проверки по изпълнението бюджета на Камарата.
 3. Извършва периодични проверки по спазване на Устава от управляващите органи на камарата.
 4. Проверява и дава заключение по годишния отчет на Управителния съвет пред Общото събрание относно законосъобразността на направените разходи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.21.

 • /1/ Председателят на Камарата се избира от Общото събрание.
 • /2/ Изборът на Председателя предхожда избора на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.
 • /3/ Бюлетината за избор на Председател е валидна, ако в нея е посочено само едно име.
 • /4/ Юридическите лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за Председател на Камарата и лица, които не са членове на сдружението.
 • /5/ Председателят представлява Камарата в отношенията с всички други лица.
 • /6/ Председателят се избира за срок от три години от Общото събрание с обикновено мнозинство.
 • /7/ Председателят на Камарата се отчита пред Общото събрание и Управителния съвет.
 • /8/ Председателят на Камарата е член на Управителния съвет.

Чл.22. Председателят:

 1. Организира цялостната дейност на Камарата въз основа на устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 2. Представлява Камарата в страната и чужбина.
 3. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
 4. Сключва трудови договори със служителите на Камарата.

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.23.

 • /1/ Заместник председателят на Камарата се избира от Управителния съвет измежду неговите членове.
 • /2/ Заместник председателят изпълнява функции, определени му от Председателя по делегиране.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл.24.

 • /1/ Главният секретар на Камарата се избира от Управителния съвет.
 • /2/ Главният секретар на Камарата е длъжностно лице и изпълнява цялата оперативна работа, възложена му от Председателя и Управителния съвет.

Чл.25. Главният секретар:

 1. Подготвя материалите за заседанията на Управителния съвет и за Общото събрание.
 2. Поддържа връзка с членовете на Камарата, подава им актуална информация и съдейства за оперативно решаване на техни проблеми.
 3. Отговаря за събирането на членския внос и на другите приходи по приходната част на бюджета на Камарата, както и за тяхното разходване, съгласно разходната част на бюджета.

ИМУЩЕСТВО

Чл.26.

Имуществото на Камарата се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, участия в търговски дружества.

Чл.27.

/1/ Издръжката на Камарата се осъществява от:

 1. Членски внос
 2. Възнаграждения за извършени услуги
 3. Доходи от дялови участия, ценни книги и лихви.
 4. Дарения и спонсориране от страната и чужбина.
 5. Участия в проекти, целево финансиране.
 6. Обучение и професионална квалификация.

/2/ По решение на Общото събрание Камарата формира фондове за финансиране на отделни прояви и програми.

/3/ Финансово-счетоводната дейност се организира и управлява от Председателя на Камарата и се контролира от Управителния и Контролния съвети.

/4/ Членовете могат да предоставят за дейността на Камарата недвижимо и движимо имущество.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27.

Камарата се прекратява в случаите, описани в чл.13 на ЗЮЛНЦ.

Чл.28.

Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, който на свое заседание определя срока и начина на извършването й, съгласно законовите разпоредби. Имучеството на Камарата след ликвидация се разпределя съобразно реда, утвърден от действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29.

Камарата има кръгъл печат, който се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, както и върху удостоверенията и други документи и върху кореспонденцията. Камарата има свой отличителен знак.

Настоящият устав е регистриран във Варненския окръжен съд със съдебен акт № 181/03.06.2014 и отразява всички промени, приети от Общото годишно отчетно-изборно събрание на Варненска туристическа камара на 04.04.2014 г.

ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ на Общото годишно отчетно-изборно събрание на Варненска туристическа камара, състояло се на 04.04.2014 г. И ОТМЕНЯ УСТАВА ОТ 19 май 2005.

Допълнителни материали:

Устав (.doc)

Протокол от Годишно отчетно-изборно събрание на 04.04.2014 (.doc)

Отчетeн доклад за мандата 2011-2014 (.doc)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.