Регионален план за действие за екотуризъм в регион «Северно Черноморие и Североизточна Стара планина» Е11 2004 — 2008 год.

Регион «Северно Черноморие и Североизточна Стара планина» Е11
Регионален план за действие за екотуризъм
2004 — 2008 год.

 1. Описание на региона
 2. Ситуационен анализ
 3. Визия за развитието на екотуризма в региона
 4. Стратегически цели и приоритетни дейности
 5. Реализиране на стратегията

Въведение

Регионалният план за действие е създаден като част от процеса на разработване на Националната стратегия за екотуризъм и Национален план за действие в рамките на Проект «Опазване на биоразнообразието и икономически растеж — 2», подкрепен от Американската агенция за международно развитие и българското правителство.

Разработването на плана в Е11 е координирано от Варненската туристическа камара и е подпомагано от Фондация за реформа в местното самоуправление и консултант на ARD.

През подготвителния етап на разработването на плана се създаде работен екип и разработи работен план, определени бяха основните, заинтересовани от участие в процеса на планиране, страни — представители на институции и организации от държавната и местна власт, защитените територии, НПО и бизнес.

В рамките на последвалия период на планиране се проведе информационна кампания, включваща индивидуални и групови работни срещи, разпространяване на информационни материали и представяне на процеса на разработване на плана пред медиите.

Това послужи за привличане към участие на основни заинтересовани страни (Приложение # 1) и събиране на информация за наличните ресурси в сферата на екотуризма в региона.

В последния етап се проведоха 3 работни срещи с участието на около 60 представители на основни групи заинтересовани страни. Работна среща # 1 бе насочена към оценяване на наличните ресурси и оценяване на потребностите в сферата на екотуризма. Работна среща # 2 бе насочена към определяне на основните приоритети за развитие на екотуризъм в региона за период от 5 години. Създаден бе екип, за разработване на първоначален вариант на регионален план. Последната работна среща бе за публично представяне на плана, който след това се подложи на редакция от работната група.

Планът е разработен за времето август — октомври 2003 г. и е петгодишен, обхващащ периода 2004 — 2008 год. включително. Той ще бъде изпратен до всички заинтересовани страни с предложение всяка една от тях да актуализира своите стратегически планове и/или разработи нови стратегии, включващи цели и приоритети, релевантни на нейната дейност. Особено важно е областните управи и общинските власти да включат екотуризма в областните и общински стратегии за развитие и/или в областните и общински стратегии за развитие на туризма, както и да разработят самостоятелни стратегии за развитие на екотуризъм.

1. Описание на региона

Ресурсно многообразие (Ресурсното многообразие е подробно описано в Приложение # 2)

Е11 се характеризира с наличие на различни видове ландшафт и богато биоразнообразие, включва представители на различни видове екосистеми, които са разположени на територията на различни защитени територии и природи обекти, уникални и специфични по своя характер.

Регионът включва Северното черноморско крайбрежие, което съчетава отвесни скални брегове, широки пясъчни плажове и дюни, полегати каменисти склонове. Най-северната част на черноморското крайбрежие е в границите на Приморска Добруджа, която включва в себе си степни екосистеми. В Е11 се намира и Североизточна Стара планина.

През региона преминава Via Pontica — вторият по големина европейски миграционен път на грабливи, водолюбиви и пойни видове птици, които гнездят в Североизточна Европа и прелитат на юг през зимния сезон. Тук се намират 2 от 10 влажни зони в България, включени в списъка на Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение като местообитания за водолюбивите птици (Шабленските езера и Дуранкулашкото езеро).

В Е 11 се намират влажни зони от естествен (Дуранкулашко езеро, Шабленски езера, Варненско езро, Белославско езеро и др.) и изкуствен тип (язовири «Елешница», «Цонево», «Тича» и др.); горски райони, както и степни екосистеми, които се характеризират с богато биоразнообразие, включващо голяма част от 19-те световно застрашени вида птици, които се срещат на територията на България. Тук се намира една от двете български крайморски лонгозни (заливни) гори около устието на река Камчия, както и един от най-красивите скални феномени в страната — Побитите камъни, обявен за защитена местност. В региона са разположени и няколко плата, най — значимото от които е Шуменското плато.

На територията на Е11 са обявени за защитени природни територии 2 природни парка (ПП «Златни пясъци» и ПП «Шуменско плато»), 12 резервата (резервати «Калиакра», «Камчия» и др.), 21 защитени местности (защитени местности «Побити камъни», «Дуранкулашко езеро», «Шабленско езеро», ЗМ «Яйлата» и др.) и 13 природни забележителности. В региона се намират също така 14 КОРИНЕ места и 10 орнитологично важни места.

Е11 притежава богато историческо минало и значимо културно — историческото наследство, включващо уникални паметници на културата. В региона се намират останките на първите две български столици (Плиска и Преслав), няколко средновековни крепости (най-значимата от тях е Калиакра), един от българските паметници на културата, включени в списъка на паметниците от световното културно-историческо наследство на ЮНЕСКО — Мадарския конник, няколко групи скални манастири, най-известният от които е Аладжа манастир, злато от Варненския халколитен некропол, определяно като най-старото обработено злато в света, и др.

Политическа рамка

На територията на Е11 функционират 4 административни области управи и 24 общински власти, Черноморската басейнова дирекция с център Варна, 2 РИОСВ — Варна и Шумен, 2 РУГ — Варна и Шумен и принадлежащите към тях дивечовъдови стопанства. Има създадени няколко Съвета по туризъм, които все още нямат съществено принос за развитието на туризма на територията на техните общини.

Държавните и местни власти все още не припознават развитието на екотуризма като приоритетна стратегия и нямат разработени планове за нейното развитие. Повечето от тях обаче, включват в своите стратегии за развитие, развитието на туризма, като в някои от тях екотуризмът също намира своето място.

Повечето защитени природни територии нямат планове за управление. Единствено ЗМ «Дуранкулашко езеро» има утвърден план за управление, а ЗМ «Шабленско езеро», резерват «Камчия» и ПП «Златни пясъци», ЗМ «Балтата» са в процес на разработване или утвърждаване на такива планове.

Заинтересовани страни

В Е11 функционира една регионални асоциации за местно развитие — Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО), една регионална туристически асоциация — Варненска туристическа камара, няколко природозащитни организации (Българско дружество за защита на птиците — Регионален офис — Варна, Клуб «Приятели на морето» — Варна, Фондация «Българо — швейцарската програма за опазване на биоразнообразието», Фондация «Льо Балкан — България», няколко екологични и образователни организации като Обществен център за околна среда и устойчиво развитие — Варна и Младежка екологична организация «Екомисия», както и няколко местни туристически сдружения като Туристическо дружество «Родни Балкани» — Варна. Във всяка община работят и местни НПО.

Донорски проекти и програми

Основна донорска програма е Българо — швейцарската програма за опазване на биоразнообразието — реализирана от Швейцарското правителство.

Значим за Е11 е и Българо-френския проект, финансиран изцяло от френското правителство и осъществяван от Фондация «Льо Балкан» — България «Оценяване и оценка на екосистемите в района на Приморска Добруджа. Установяване на адекватни форми за трайно управление и развитие на екотуризма».

Профил на частния бизнес

Частният бизнес в сферата на екотуризма все още прави своите първи стъпки. В Е11 предлагат специализирани услуги в сферата на екотуризма (свързани основно с орнитологичен и ботанически туризъм) фирми като Пандион Д, Екотур, Неофрон (търговска фирма на БШПОБ), както и в сферата на културния туризъм фирми като Туристическо бюро за реклама и туризъм «Евксинотур».

Инфраструктура за екотуризъм

 1. Обща инфраструктура
 2. Туристическа инфраструктура
 3. Международни и български туроператори
 4. Инфраструктура за екотуризъм

Северното Черноморие е основен център на морския рекреативен туризъм в страната, с добре развита и обновяваща се туристическа инфраструктура на север от Варна, която включва предимно курортни комплекси и селища.

В сферата на екотуризма, обаче, туристическата инфраструктура все още е в началото на своето развитие. Съществуват, или са в процес на изграждане, няколко посетителски центъра като: Информационен център «Калиакра» — село Българево, създаден от «Българо — Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието», Природозащитен, посетителски, образователен и информационен център «Дуранкулак» и Информационен център към ПП «Златни пясъци». Съществуват и редица обособени екопътеки/маршрути със съответната посетителска инфраструктура.

2. Ситуационен анализ

Анализът на ситуацията на развитието на екотуризма в регион Е11 очерта следните групи проблеми:

2.1 Наличие на места с изключително ценни природни ресурси, чиято защита не е на необходимото равнище. В по-конкретен план потребностите се свеждат до:

 • — проучване на съществуващите природни обекти и актуализиране на информацията за тях
 • — актуализиране статута на защитените територии на основата на актуалната за тях информация
 • — подготовка на кадри и осигуряване на финансови ресурси за контрол и охрана на защитените територии
 • — необходимост от включване на местните общности в управлението на защитените територии
 • — необходимост от ускоряването на изграждане на НЕМ по ЗБР

2.2 Едва забележимо използване на съществуващия природно-ресурсен потенциал по линията на екотуризма. В това направление конкретните потребности се свеждат до:

 • — експониране по подходящ начин на защитените територии спрямо параметрите на търсенето и предлагането на екотуризъм в страната и чужбина
 • — необходимост от събуждане на предприемаческа инициатива за екотуризъм в туристическия бизнес на региона
 • — иницииране на интерес в областните и общинските власти в региона за стимулиране на туристическия бизнес
 • — необходимост от създаване на партньорство между всички заинтересовани от екотуризма страни за маркетиране на региона като привлекателна за екотуризъм дестинация

3. Визия за развитието на екотуризма в региона

Регион Е11 предлага възможности за целогодишни посещения на уникални природни територии, разполагащи с богато и изключително добре съхранено биоразнообразие, съчетано със значимо културно — историческото наследство. На основата на преминаващия през региона втори по големина европейски миграционен път на грабливи, водолюбиви и пойни видове птици (Via Pontica) и наличието на значими влажни зони, възможностите за орнитологичен туризъм, съчетани с тези на Е4 и Е12, както и с трансгранични такива, са от международно значение и са водещи за региона.

Регион «Северно Черноморие и Североизточна Стара планина» трябва да се превърне в устойчива туристическа дестинация за екотуризъм на основата на териториално обособените клъстърни системи:

«Приморска Добруджа»; Франгенско плато и Батова река«; «Варненско-Девненска долина»; «Камчия»; «Провадийско-Роякско плато»; «Шуменско плато»; «Преславска планина».

Виждането ни е регион «Северно Черноморие и Североизточна Стара планина» да се превърне трайно в територия на интегративна форма на екотуризъм, което означава:

 • — екологична отговорност — контролирана туристическа валоризация на природното наследство в региона, при което се осигуряват средства за съхраняване и умножаване на това наследство;
 • — икономическа рентабилност — трудова заетост на местното население чрез туризма и повишаване жизнения стандарт, особено в изостанали в социално-икономическо отношение общини (Шабла, Омуртаг, Антоново, Дългопол и др.)
 • — социална справедливост — справедливо и демократично участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, реализиране и ползване на благата на туристическата практика в региона;
 • — културна адаптивност — интеграция на туризма в културата на местното население, а не обратното;

4. Стратегически цели и приоритетни дейности

В резултат на ситуационния анализ и въз основа на формулираната визия се очертават следните стратегически цели и приоритетни дейности за развитие на екотуризъм в регион Е11:

4.1 Съхраняване на природното и културно-историческо наследство

 • — Разширяване на мрежата от защитени територии и подобряване на тяхното управление
 • — Извършване на ефективен контрол, охрана и възстановяване на природните и културни ресурси

4.2 Постигане на устойчиво развитие на екотуристическия бизнес

 • — Създаване на условия за разпространение и обмен на информация, реклама и маркетинг в сферата на екотуризма
 • — Създаване на условия за разпространение и обмен на информация, реклама и маркетинг в сферата на екотуризма

4.3 Регионално и местно развитие

 • — Създаване на възможности за планиране, координиране и управление на развитието на екотуризма в регион Е11
 • — Осъзнаване на екотуризма като възможна стратегия за местно и регионално развитие

5. Реализиране на стратегията

Формирането на Северно Черноморие и Североизточна Стара планина като устойчива дестинация за екотуризъм следва да се възприема като перманентен процес, който включва:

5.1 Създаване на Регионален съвет по екологичен туризъм. Организацията следва да се създаде на доброволни начала като обществен орган, включващ всички заинтересовани страни от развитието на екотуризма в региона, като възможен инициатор и координатор би могла да бъде Варненска туристическа камара.

5.2 Инициативи на НПО в региона с подкрепата на областни и общински власти за актуа лизиране статута на защитените местности в региона и създаване на нови такива

5.3 Орагнизиране на обучения на заинтерсованите от екотуризма страни, под егидата на Варненска туристическа камара с цел стимулиране на бизнес интереси за развитие на екотуристически продукти както и предизвикване на интерс в областните и общински администрации за подпомагане на този бизнес.

5.4 Изготвяне на програма за маркетинг на екотуризма в региона, която програма да бъде приета от Регионалния съвет по екотуризъм. Същата следва да се използва като платформа за търсене на финансово осигуряване от местни заинтересовани обекти, а така също и от различни донорски програми.


ПП — Природен парк
Резерват — Природен резерват


Допълнителни материали:

презентацията на проекта във формат Microsoft Powerpoint XP* (ППТ, 1,10 МБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.