Варненска туристическа камара (ВТК)

е регионална туристическа организация, създадена през 1991 год. Тя е приемник на Териториалното сдружение за туризъм и отдих. ВТК обединява на доброволен принцип браншови организации, дееспособни физически лица, юридически лица от сферата на туризма - хотелиерски, ресторантски, туроператорски и туристически агентски фирми, финансови, застрахователни, производствени, транспортни, и търговски дружества, имащи отношение към туризма, учебни заведения, подготвящи кадри за туризма.

ВТК е член на Международния съвет на партньорите в туризма (ICTP), Националния съвет по туризъм и Българска туристическа камара.

Девизът на ВТК е:

«Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!»

Целите на организацията са:

 1. Да обединява, преставлява и защитава интересите на своите членове пред български и чуждестранни органи и организации.
 2. Да съдейства за създаване на условия за устойчиво развитието на туризма.
 3. Да съдейства за обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма.
 4. Да подпомага държавните институции и неправителствените организации при изработване на нормативната уредба на отрасъла.
 5. Да участва в промоцията на българския туристически продукт.
 6. Да съдейства за повишаване качеството на туристическия продукт и защитава интересите на потребителите.

Основните функции на ВТК са:

 1. Изразява и отстоява становища и предложения за нормативни актове, отнасящи се за туризма.
 2. Прави проучвания и анализи, дава консултации, извършва експертни оценки и посредничи при решаване на спорове.
 3. Съдейства за развитието на различните направления на туризма - ваканционен, конгресен, маршрутно-познавателен, селски, ловен и пр.
 4. Организира курсове, семинари, обучения и издава сертификати и свидетелства.
 5. Издава бюлетини, регионални брошури, организира участието на фирмите в международни туристически изложения и борси.
 6. Организира ПР-кампании, пресконференции, използва разнообразни форми за комуникация чрез средствата за масово осведомяване.
 7. Извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност за подпомагане постигането на целите.
 8. Организира и участва във вътрешни и международни туристически изложения.
 9. Организира набирането на информация от значение за туризма.
 10. Участва в съвместни международни програми и проекти с други сродни организации.

Органи на управление на Камарата са Общото събрание на членовете, Управителният съвет, Контролният съвет, Председателят, Заместник председателят, Главният секретар.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.