Проекти, реализирани от Варненска туристическа камара

1.     „C.L.E.A.R. – КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ОБЕКТИ ЗА ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ”

Година: 2013 г. Възложител: Областна управа – Варна

Областна администрация Варна възложи на Камарата да извърши Анализ на изходните данни за физическата достъпност на културните ценности в региона и страната, да изготви Насоки за подобряване на физическата достъпност на културните ценности на територията на Варненска област и да разработи  Маркетингов план за тяхното пазарно позициониране. Целта на проекта бе да се улесни достъпът до културните ценности в областта за лица с нарушени двигателни функции и за незрящи.

 

2.     „ИЗТОЧНИЯТ СВЯТ НА РОДОПА ПЛАНИНА” 

Година: 2013 г. Възложител: община Момчилград

Във връзка със спечелен от четири родопски общини – Момчилград, Кърджали, Крумовград и Кирково европейски проект „Източният свят на Родопа планина”, на ВТК бе възложено да разработи туристически маршрути, пакети и продукти, включващи уникалните природни забележителности, хилядолетната история и култура на този регион. Разработени бяха 12 маршрута и 25 пакета, беше отпечатано специално издание „Регионален туристически продукт „Мегалитите в пъстрия свят на Родопа планина”, което се ползва от туроператорите от родопския край при организиране туристическите посещения в региона.

 

3.      „КОРЕНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”

Година: 2013-2014 г. Възложител: община Шумен

Търговското дружество на Варненска туристическа камара - Варненска туристическа компания, в консорциум със сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток” предостави логистична услуга по организиране на участия на общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав в международни и български туристически борси във връзка с изпълнение на проект „Корените на България” (2013-2014). Главната задача беше популяризиране на уникалните и малко познати туристически ресурси на общините Шумен, Велики Преслав и Каспичан с цел повишаване на интереса на потенциалните туристи.

 

Проекти с участието на Варненска туристическа камара

1.     ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

Година: 2014 Възложител: община Варна

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.