Доц. д-р Велина Казанджиева

Контакти


Управител: индивидуален член
Лице за контакти: Гл.ас. Велина Казанджиева
Адрес: 9002, Варна, бул. "Княз Борис I" 77
тел.: 052/660 452
Електронна поща: velina_kaz@ue-varna.bg
Интернет адрес: www.ue-varna.bg

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.