Мениджмънт на туристическата дестинация

2015-09-21 19:12:19

Автор: Стоян Маринов, 2015, Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението в туризма.

Автор: Стоян Петков Маринов
Година на издаване: 2015
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
 

При условие, че международният туристически пазар се превръща в "пазар на купувача", а изострената глобална конкуренция преразпределя пазарните дялове на туристическите места, проблемите на тяхното управление стават изключително актуални. Туристическите дестинации не могат да разчитат на случаен успех, поради което конкурентоспособносттта им се утвърждава като основна функция на техните системи за управление и маркетинг.

Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението в туризма.

Предмет на разработката е мениджмънтът на туристическата дестинация като фундаментална пространствена единица, която е фокусна точка на създаването на туристическия продукт и в която се проявява многообразието от измерения на туризма.

Целта на изследването в монографичния труд е да се систематизират теоретичните и практико-приложни аспекти на мениджмънта на туристическата дестинация за нейното устойчиво развитие.

Поставената цел се постига с решаването на следните изследователски задачи:

· Дефиниране на туристическата дестинация в системата на туризма и концептуализирането на самата нея като система;

· Изясняване на същността на мениджмънта на туристическата дестинация и на ползите от него;

· Процесуално-съдържателно систематизиране на анализа и планирането като основни функции на мениджмънта на дестинацията;

· Представяне на съдържателните аспекти на основните предметни функции на мениджмънта на туристическата дестинация - маркетинг, развитие на продукта, мениджмънт на качеството на посетителските преживявания, позициониране и брандинг на дестинацията, използване на новите информационни-технологии в развитието на дестинацията;

· Изясняване на институционализирането и организационната рамка на мениджмънта на туристическата дестинация;

· Моделиране на изследването и мениджмънта на конкурентоспособността на туристическата дестинация;

Уверени сме, че настоящата разработка ще бъде полезна както на посветилите се на туристическата теория научни работници, така и на ангажираните с управлението на туристическата дестинация специалисти.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.