Покана за свикване на общо събрание

2022-04-30 11:20:31

17.05.2022 г. в 17 часа в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 65

Управителният съвет на Сдружение „Варненска туристическа камара“, гр. Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 4 от устава на ВТК, свиква редовно общо събрание на сдружението на 17.05.2022 г. в 17 часа в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 65, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на УС и на финансовия отчет за 2021 г.
  2. Промени в устава на сдружението.
  3. Промени в състава на УС и избор на нов председател.
  4. Други

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 5 от устава на ВТК заседанието се отлага с един час по-късно и ще се проведе същия ден в 18 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.