Протокол от заседание на Управителния съвет на Варненска туристическа камара

2021-12-21 12:53:35

Днес, 20.12.2021 г., в хотел „Черно море“ във Варна се проведе заседание на УС на Варненска туристическа камара

Протокол
от заседание на Управителния съвет
на Варненска туристическа камара, проведено на 20.12.2021 г.

 

Днес, 20.12.2021 г., в хотел „Черно море“ във Варна се проведе заседание на УС на Варненска туристическа камара. Присъстваха: Ил. Димитров, Л. Ненкова, Ст. Маринов, Е. Косева, Й. Иванова, М. Тодорова, Г. Филипов, К. Сутев.  За председател и за протоколчик на заседанието бяха предложени съответно Людмила Ненкова и Севдалина Чакърова Членовете на УС гласуваха единодушно двете предложения. 

Председателят на заседанието предложи на гласуване следния дневен ред:

  1. Обсъждане на темата и провеждането на 15-ия ЧТФ
  2. Организационни въпроси

Гласували: 8 За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По т.1

След обсъждане членовете на УС решиха поредното издание на форума да се проведе в хибриден вариант (присъствено и онлайн-стрийминг), в съответствие с всички противоепидемични предписания на контролните органи. Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерство на туризма и Икономически университет – Варна. 

Членовете на УС утвърдиха датата, мястото и темата на форума. Събитието ще се състои на 15-16 април 2022 г. под надслов „Кадрите в туризма – предизвикателства и проблеми“ и ще се прровежда и излъчва от зала 1 на ИУ. Беше утвърден оперативен план, а впоследствие и финансов план, проекто-бюджет и комуканиционно-информационен план. Приета беше идеята на Л. Ненкова да се направи предварително мащабно проучване на състоянието на кадрите в туризма на Северното Черноморие. Предстои разработването на подробен план.

По т.2

Членовете на УС честитиха избора на Илин Димитров за народен представител. В отговор И. Димитров повдигна въпроса за освобождаването му от поста и избор на нов председател. При обсъждането членовете на УС изразиха мнение, че това не е необходимо, тъй като камарата не е търговско дружество, а сдружение с нестопанска цел. Обаче с оглед на бъдещата по-голяма заетост на Илин Димитров и отсъствието му от Варна, ще бъде по-добре на Общото събрание на сдружението за 2022 г. през м. май да се направи избор на нов председател.

Илин Димитров прие това предложение, като подчерта, че дотогава неговите функции ще се изпълняват от зам.-председателя Людмила Ненкова. Председателят на заседанието предложи УС да гласува следното решение:

Управителният съвет на ВТК упълномощава Людмила Ненкова да представлява сдружението и да подписва свързаните с неговата дейност документи до избора на нов председател. 

Гласували: 8 За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

С това дневният ред беше изчерпан и заседанието – закрито.

 

Председател: Людмила Ненкова

 

Протоколчик: Севдалина Чакърова

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.