Книгата „Културният туризъм – бъдещето на България”

2010-11-08 14:48:38

Настоящата книга е поредното печатно издание, реализирано от Варненска туристическамара, „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека туризъм.

То е част от инициативите и плод от усилията, съпътстващи организирането и провеждането на Третия черноморски туристически форум, посветен на културния туризъм. Книгата е седмата в поредицата публикации от библиотеката “Tуризъм” на Варненска туристическа камара. В нея са представени резултатите от теоретични и приложни изследвания, добри практики и пътеписи на изявени и признати професионалисти в науката и практиката на българския туризъм.

Авторски колектив: Доц. д-р Марин Нешков, Росица Олсон, ст.н.с. Диана Димитрова, доц. д-р Георги Георгиев, Проф. Петко Димитров, д-р Димитър Димитров, Мария Василева, гл.ас. д-р Галина Милева, д-р Любомир Кутин, доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Иван Марков, доц. д-р Соня Алексива, Валери Кинов, доц. д-р Людмила Иванова, Даниела Стоева, гл.ас.инж. Минчо Полименов, гл.ас. д-р Жулиета Трифонова, Отец Николай, Анастас Ангелов, Николай Йотов, ас. Илинка Терзийска, Ивелина Кючукова, Дияна Колчева, инж. Петър Атанасов, д-р Йордан Йорданов, Тихомир Тачев, доц. д-р Благой Копринаров, доц. д-р Стоян Маринов, Димитър Дичев, Наско Якимов

Септември 2010
145/200 мм, 336 стр.
ISBN 978-954-579-852-8
Цена: 15.оо лв
12.оо лв – за членове на Варненска туристическа камара, ученици и студенти

Доклади – ЧТФ – Варна 2010 г.

1. „Предизвикателства към развитието на културния туризъм в България” - доц д-р Марин НешковИкономически университет Варна, Председател на Варненска туристическа камара

2. “Creative tourism Business Model and its application in Bulgaria” – Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav Ivanov

3. „Долината на тракийските царе – среда на туристически маршрут между София и Варна” – Диана Димитрова – НАИМ БАН

4. „Шедьоврите на нематериалното културно наследство в страните от югоизточна Европа и развитието на туризма” – доц. д-р Георги Георгиев, докторант Мария ВасилеваЮгозападен университет „Неофит Рилски”

5. Подводното културно-историческо наследство на Черно море и библейския потоп” – проф. д-р Петко Димитров, д-р Димитър ДимитровИнститут по океанология приБАН

6. „Ефективното използване и опазване на недвижимото културно наследство, като стратегически ресурс за развитие на културния туризъм в България – гл.ас. д-р Галина МилеваВСУ „Черноризец Храбър”

7. Инициативата „Европейски столици на културата – лаборатория на европейската културна интеграция” – д-р Любомир Кутин

8. „Великата лавра „Свети Четиридесет мъченици” – доц. д-р Иван Марков, доц. д-р Иван Лазаров Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методи”.

9. „Специалните събития в културния туризъм – добри практики” – доц. д-р Соня АлексиеваНов Български уноверситет

10. „Средновековният скален манастир край Варна „Аладжа манастир” и бългаския културен туризъм” – Валери Кинов

11. „Глобализацията – предизвикателство за местната кулинарна автентичност” – доц. д-р Людмила ИвановаЮгозападен университет „Неофит Рилски”

12. „Културните събития като предпоставка за развитие на културен туризъм” – Даниела СтоеваАвтентична България

13. „Националният кулинарен продукт като елемент на културния туризъм” – гл.ас. Минчо ПолименовКолеж по туризъм – Бургас

14. „Туристическото поведение и мотивациякато основа за определяне насоките за развитие на културния туризъм” – гл.ас.д-р Жулиета ТрифоноваЮгозападен университет „Неофит Рилски”

15. „Възрожденски образи от движение. Пътеписната визия за Другия като предпоставка за културен туризъм” – Николай Иванов

16. „Луи Оливие за първите френски туристи във Варна, Гебедже и река Девня” Анастас АнгеловМузей на мозайките, Девня

17. „Аудиовизуалните изкуства в рекламата на културния туризъм” – Николай Йотовпродуцентска фирма Ц.С.М. ООД

18. „Мелник като дестинация за културен туризъм – изследване на потребителската удовлетвореност”, ас. Илинка ТерзийскаЮгозападен университет „Неофит Рилски”

19. „Проект за културно-исторически пътеводител на България” – Ивелина КючуковаБалкаНова ООД

20. „Културно-историческият потенциал на Созопол като туристическа дестинация” Дияна КолчеваПредседател на Съветапо туризъм в град Черноморец

21. „Музеят – нови медийни и информационни технологии” – инж. Петър Атанасов РИМ – Варна

22. „Алтенативният микс „СПА + културен туризъм в България” – модел за нов имидж за привличане на богати туристи” - д-р Йордан Йорданов

23. „Приморска Добруджа – възможности за самостоятелен локус за „интегриран териториален проект” за културен туризъм, или транзитна спирка?” – Тихомир ТачевМорски продукти ООД

24. „Аспекти на развитието на културния туризъм в контекста на глобализацията” – доц. д-р Братой КопринаровДиректор Колеж по туризъм – Бургас, доц. д-р Стоян МариновИкономически университет Варна

25 „Културен туризъм и култура на туризма” – Димитър ДичевПредседател на. Сдружение”Култура и туризъм на Българския севеизтик”

26 „Децата, учениците и културният туризъм в България. Опит за анализ и идеи за развитие” Наско ЯкимовУправител на издателство „Славена”

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.