Маркетинг в хотелиерството

2011-10-31 12:22:26

Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, вакан-ционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др.

Заглавие: Маркетинг в хотелиерството
Автори: Станислав Иванов, Владимир Жечев
Година на издаване: 2011
Издателство: Зангадор, Варна
ISBN: 978-954-92786-1-3
Страници: 374
Корици: твърди
Формат: В5
Цена: 25.00 лв (+ 8 лв. пощенски разходи)

За книгата:

Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, вакан-ционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др. Съдържа¬нието е разделено на 14 глави, всяка от които представя различните понятия от управлението на маркетинговата дейност на заведе¬нията за пребиваване – елементите на маркетинг микса (продукт, цена, канали за разпределение, комуникация), етапите на маркетинг процеса (информационно осигуряване, анализ, сегментиране, избор на пазарен сегмент, позициониране), характерните особености на потребителското поведение на туристите и корпоративните клиенти. Особено внимание е отделено на съвременни маркетингови концеп¬ции като управлението на качеството, управление на приходите и маркетинг на отношенията в хотелиерството.

Маркетинг в хотелиерството е със силна практическа ориентация. Теоретичните постановки са доизяснени в специална рубрика От теория към практика, в която са представени практически примери за самостоятелни хотели и хотелски вериги от българската и световната туристическа индустрия. Предвид приложния си характер, Маркетинг в хотелиерството може да се ползва както от студенти по туризъм/хотелиерство във висши учебни заведения, така и от управители, фронт офис мениджъри, маркетинг мениджъри и други служители в заведения за пребиваване.

За авторите:

Станислав Иванов е доцент по туризъм и Академичен директор на Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има докторска степен по икономика на туризма от Икономически университет–Варна, както и практически опит в маркетинговата дейност в туризма. Главен редактор е на European Journal of Tourism Research. Автор е на над 40 публикации в страната и чужбина в областта на маркетинга в хотелиерството, тур¬операторската дейност, управлението на приходите, алтернативните видове туризъм, икономическия растеж. Специализирал е във Великобритания, Холандия, Норвегия, Кипър.

Владимир Жечев e асистент по маркетинг във Висше училище „Международен колеж”-Албена, гр. Добрич. Има бакалавърска степен по Международен бизнес и мениджмънт от Arnhem Business School, Холандия, и MBA от University of Wales, Великобритания. Автор е на статии в областта на маркетинга, електронната търговия и туризма публикувани в чуждестранни научни списания и на монография свързана с маркетинга в автомобилната индустрия. Специализирал е в представителството на General Motors в България.

За поръчки:

Зангадор ООД
Ул. Роза, бл. 18, вх. Г, п.к. 51
Варна 9010
Тел: 0898 680713
Email: office@zangador.eu

Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG68STSA93000018885736

Съдържание:

Глава 1. Въведение в маркетинга в хотелиерството

 • - Същност и характеристика на хотелиерството
 • - Особености на услугите в хотелиерството
 • - Маркетингова система на хотела
 • - Стратегически маркетингови решения на хотела
 • - Видове маркетинг в хотелиерството
 • - Съвременни маркетингови концепции в хотелиерството

Глава 2. Информационно осигуряване на маркетинговата дейност на хотела

 • - Маркетингова информационна система
 • - Правила за създаване на маркетингова информационна система
 • - Същност на маркетинговото проучване
 • - Процес на маркетинговото проучване

Приложение 2.1. Видове въпроси в анкетните карти

Глава 3. Маркетингов анализ

 • - Обхват на маркетинговия анализ
 • - Анализ на външната среда
 • - Анализ на петте конкурентни сили на Майкъл Портър
 • - Анализ на вътрешната среда
 • - SWOT анализ
 • - Основни грешки при анализа

Глава 4. Потребителско поведение

 • - Същност на потребителското поведение
 • - Аксиоми на потребителското поведение
 • - Модел на потребителско поведение
 • - Фактори, влияещи върху потребителското поведение
 • - Процес на вземане на решение за покупка
 • - Роли при вземане на решение за покупка
 • - Видове потребителско поведение

Глава 5. Организационни пазари

 • - Същност на организационните пазари
 • - Характеристики на организационните пазари
 • - Делови туристи и групови пътувания
 • - Модел на потребителско поведение на организациите
 • - Фактори, влияещи върху потребителското поведение на организациите
 • - Видове покупки от организациите
 • - Роли при вземане на решение за покупка
 • - Процес на вземане на решение за покупка

Приложение 5.1. Маркетингови характеристики на специалните събития в хотела

Глава 6. Сегментиране, избор на целеви пазарен сегмент, позициониране

 • - Пазарно сегментиране
 • - Избор на целеви пазарен сегмент
 • - Пазарно позициониране

Приложение 6.1. Признаци за сегментиране на индивидуалните туристи

Приложение 6.2. Признаци за сегментиране на организационните потребители

Глава 7. Продукт

 • - Същност и равнища на хотелския продукт
 • - Икономика на преживяванията и хотелски концепции
 • - Продуктова молекула
 • - Жизнен цикъл на продукта
 • - Продуктово-пазарни стратегии

Приложение 7.1. Етапи на изготвяне на продуктова молекула на хотел

Приложение 7.2. Характеристики на етапите на жизнения цикъл на хотелския продукт

Глава 8. Цени

 • - Видове цени в хотелиерството
 • - Фактори, влияещи върху ценообразуването
 • - Ценова дискриминация и ценови бариери
 • - Ценови стратегии
 • - Методи за ценообразуване
 • - Пирамида на стратегическото ценообразуване

Глава 9. Канали за разпределение

 • - Същност и видове канали за разпределение на хотелския продукт
 • - Функции на каналите за разпределение
 • - Управление на каналите за разпределение
 • - Управление на конфликтите в каналите за разпределение
 • - Хотелски резервационни системи

Глава 10. Интегрирани маркетингови комуникации

 • - Същност и цели на маркетинговите комуникации
 • - Маркетингова комуникационна система
 • - Комуникационен микс
 • - Стъпки за разработване на ефективни маркетингови комуникации
 • - Методи за определяне бюджета за маркетингови комуникации
 • - Марки

Глава 11. Маркетинг на отношенията

 • - Маркетинг на отношенията – нова философия
 • - Инструменти на маркетинга на отношенията
 • - Фактори и движещи сили на маркетинга на отношенията
 • - Основни стъпки за създаване на програма на маркетинг на отношенията
 • - Програми за лоялни клиенти
 • - Управлението на връзките с клиентите като принос към лоялността
 • - Отвъд маркетинга на отношенията
 • - Кога маркетингът на отношенията е най-подходящ?

Глава 12. Управление на качеството

 • - Същност на управлението на качеството в хотелиерството
 • - Фактори, влияещи върху качеството на хотелския продукт
 • - Равнища на качеството на хотелския продукт
 • - Модели за управление на качеството в хотелиерството
 • - Измерване на качеството в хотелиерството
 • - Маркетингови стратегии за управление на качеството в хотелиерството

Приложение 12.1. Определители на качеството в хотелиерството

Приложение 12.2. Примерен въпросник за измерване на удовлетвореността на гостите от престоя в хотела

Глава 13. Управление на приходите

 • - Същност на управлението на приходите на хотела
 • - Система на управлението на приходите на хотела
 • - Инструменти за управление на приходите на хотела
 • - Софтуер за управление на приходите
 • - Етични измерения на управлението на приходите на хотела
 • - Управлението на приходите и маркетинга на взаимоотношенията

Приложение 13.1. Изчисляване на оптималния брой дублирани стаи

Глава 14. Хотелски вериги

 • - Същност на хотелските вериги
 • - Договори за управление
 • - Франчайзинг
 • - Маркетингови консорциуми
 • - Джойнт венчър (съвместно предприятие)
 • - Международни маркетингови стратегии на хотелските вериги
 • - Присъединяване на индивидуален хотел към хотелска верига – дали и как?

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.