Учебник по специализиран немски език в туризма ,,Deutsch im Tourismus intensiv“

2013-03-04 17:58:54

Настоящият учебник е предвиден за ученици в специализираните гимназии по туризъм и за студенти от специалността ,,Туризъм“ в колежи и висши учебни заведения с езиково ниво (A2-B1/B2). Евентуалното владеене на общ икономически немски език би било още една стабилна опора при овладяването на специализирания език в туризма.

 

Настоящият учебник е предвиден за ученици в специализираните гимназии по туризъм и за студенти от специалността ,,Туризъм“ в колежи и висши учебни заведения, които вече разполагат с основни познания и притежават репродуктивни и продуктивни умения по общ немски език на средно езиково ниво (A2-B1/B2). Евентуалното владеене на общ икономически немски език би било още една стабилна опора при овладяването на специализирания език в туризма.

Учебникът (част 1 / част 2) и помагалото към него целят да подпомогнат преподавателите по специализиран немски език в туризма, които искат да научат своите целеви групи да разбират и прилагат професионално езикa в пряката им работа.

Той обхваща възможно най-подробно повечето аспекти на туристическия бранш

 

A. Учебник

Той се състои от 3 основни компонента:

1.      Подробна структура на съдържанието на отделните глави

2.      Част 1 (глави 1 - 9) / част 2 (глави 10 – 18)

 

Учебникът съдържа 18 глави с речник към всяка от тях и ключ към някои от упражненията. Ключът и речникът се намират в  помагалото. Третираните теми са в следната последователност:

Глава 1. Понятието ,,Туризъм“

Глава 2. Туризъм, природа и опазване на околната средаю

Глава 3. Отпуска, почивка, анимация, мениджмънт на свободното време

Глава 4. Спа-туризъм, балнеология и рекреация

Глава 5. Конгресен туризъм, командировки, поощрителни пътувания

Глава 6. Типология на пътуванията

Глава 7. Туроператори и туристически агенции

Глава 8. Транспортът като партньор в туризма

Глава 9. Начини на разплащанe в туризма

Глава 10. Туристически маркетинг / мениджмънт

Глава 11. Рекламата в туризма

Глава 12. Хотелиерство

Глава 13. Ресторантьорство

Глава 14. Системна гастрономия / кетъринг / парти-сервиз

Глава 15. Видове договори в туристическия бранш

Глава 16. Туризъм и комуникации

Глава 17. Туризъм и чужди езици

Глава 18. В търсене на работно място

Към тези основни теми са разработени и много подтеми, което допринася за по-пълното и цялостно запознаване със специфичната проблематика и особености в сферата на туризма.

Учебникът е изцяло базиран на автентични текстове (актуални публикации в немската, австрийската и швейцарската преса, оригинални рекламни материали и т.н.), към които са поставени съответни въпроси и задачи. Многобройните източници са видни от библиографската справка.

Всяка от 18-те глави съдържа теоретични базисни текстове, блок от основни понятия по съответната тема (в помагалото), които допринасят значително за разширяването и обогатяването на специализираната терминология, както и много  разнообразни  граматически и лексикални упражнения.

• Текстовете предполагат една много добра предварителна теоретична подготвеност на майчин език. Те са както строго теоретични, така и научно-популярни или смесени по вид. Степента им на трудност е различна и това е съвсем преднамерено. Всеки преподавател по немски език би могъл да подбере тези текстове за работа, които съответстват на езиковото ниво на обучаемите или според собствените си цели.

На темите ,,Хотелиерство“ и ,,Ресторантьорство“ се отдава особено значение, и това е по понятни причини: Повечето студенти от специалността ,,Туризъм“ провеждат практиката си в туристическия бранш, т.е. работят предимно в хотели или ресторанти. Те контактуват с различни гости, налага им се да изпълняват различни професионални задачи и за целта имат нужда от много добра езикова подготовка. Поради това в списъка със специализираната лексика се предлага доста подробна терминология, чието овладяване в никакъв случай не е задължително за всички. Тя обаче би могла да послужи като справочник за заинтересованите.

• Чрез разнообразните упражнения (повече от 500) се тренират основните езикови умения и способности за водене на професионален диалог в различните ситуации, възникващи в ежедневната комуникация в сферата на туризма. Предлагат се и задачи за работа в екип. Те са насочени към изграждане на креативен подход при екипната работа и би трябвало да са стимул за собствена езикова продукция от страна на обучаемите. Преподавателят отново има възможност за избор на тъкмо тези упражнения, които съответстват на езиковото им ниво. Предлагат се и обособени упражнения с по-високата степен на трудност. Те са разработени за по-напреднали и в никакъв случай не са задължителни за изпълнение от всички. Много подходящи биха били обаче за тези, които искат да обогатят и разширят езиковите си познания и умения.

• Илюстрационният материал (асоциограми, таблици) служи за онагледяване, но и за изготвяне на резюме, коментар и т.н.

• Тестовете дават възможност на обучаемите сами да контролират нивото на придобитите специализирани езикови познания.

• Tези и въпроси за свободна дискусия се предлагат в края на всяка тематична единица. Чрез тях работещите с учебника се подтикват и стимулират да приложат на практика усвоените знания  и продуктивни езикови умения. Те би трябвало вече да са в състояние да изказват собствено мнение и да го обосновават. А това е сериозна стъпка напред! Основната ни цел би била постигната!

• Глава 18. ,,В търсене на работно място“ има за цел да подготви възможно най-добре обучаемите да подхождат умело при подбора на обявените работни позиции, да подготвят професионално документите си за кандидатстване и  да се явяват успешно на интервю за работа, която би била важна за тях и за бъдещото им професионално развитие.

Последователността на разглежданите теми е по избор на преподавателите. Тя се определя от конкретните потребности и интереси на целевите групи, с които работят, както и от професионалната им и езикова компетентност и винаги би трябвало да е съобразена с тези критерии.

По избор някои от предложените теми могат да се разработват и разширяват съобразно конкретната ситуация и в магистърската степен на специалност ,,Икономика на туризма“ на университетите и висшите училища, например глава 9. ,,Начини на разплащане в туризма“, глава 10. ,,Туристически маркетинг и мениджмънт“, глава 15. ,,Договори в туристическия бранш“.

Те изискват първо като база задълбочени теоретични познания по специалността на матерен език. Теоретичните текстове, както и упражненията съдържат голям брой специализирани понятия и работата по тях предполага вече по-високо езиково ниво.

Учебникът обхваща, както беше споменато, специфичната проблематика в сферата на туризма и предлага съответните терминология и информация, които в голяма степен покриват нуждите на работещите в туристическия бранш. Той е  конципиран по метода на прогресията. Ориентиран е да накара обучаемите да мислят самостоятелно и да стигнат до собствена езикова продукция.

Като резултат от работата с него и благодарение на разнообразните упражнения би могло да се очаква значително да се подобри и обогати способността им за изразяване (както устна, така и писмена). По този начин се гарантират успешното прилагане и свободно ползване на специализиран немски език в туризма. Придобитите базисни познания по специализирания език са важна предпоставка за адекватни езикови реакции в най-разнообразните ситуации, възникващи в такава динамична сфера, каквато е туристическият бранш. Въз основа на тях ползвалите този учебник ще могат да осъществяват свободно и безпроблемно контакти на високо професионално ниво със своите говорещи немски език клиенти и колеги.

Четенето и разбирането на специализирана литература също значително би се облекчило в резултат на това.

 

Б. Помагало

Основна цел на справочното помагало е да обогати и облекчи максимално работата с учебника и да я подпомогне.

То се състои от 2 основни компонента:

1.      Списък с темите на отделните глави 1 – 18

2.      Глави 1 – 18, които съдържат:    ◙ Списък с непознатата лексика,

                                                             ► Езиков указател,

                                                             ☺ Вицове / анекдоти,

                                                              ☼ Ключ.

1. Предложеното заглавие на всяка глава може да послужи на обучаемите за по-лесното и по-бързото им ориентиране, когато търсят определена тема.

2. Във втория основен компонент се предлагат:

• Тематичен списък на непозната лексика – Той е подреден по азбучен ред и е разпределен по съществителни имена, глаголи, прилагателни, причастия, наречия и устойчиви словосъчетания и е преведен на български език. Това спестява на обучаемите много писане през часовете по немски език, а систематизираният списък на специализираните понятия им е на разположение по всяко време. В някои глави предложената лексика е доста подробна и това е с цел да се помогне оптимално на някои заинтересовани, работещи например в хотелиерския, ресторантьорския или транспортния бранш.

• Езиков указател – Той съдържа някои типични стандартни изрази, фрази, изречения и т.н. и чрез тях той би трябвало да обогати допълнително специализираните езикови познания на ползващите този учебник във връзка с определена тема. 

• Поговорки / Вицове / Анекдоти (към някои от главите) – Те действат добре след изморителната работа по текстовете и упражненията. Основен принцип при подбора им е отнесеността им към съдържанието на съответната тема, а моята цел – разведряване и освежаване на атмосферата. Както е известно, те съдържат концентрирана народна мъдрост, живия разговорен език и помагат за по-лесното запомняне на сложните устойчиви словосъчетания благодарение на своята колоритност и автентичност.

• Ключ – Той е към някои от упражненията, позициониран е във всяка глава в настоящото помагало и би облекчил значително работата както на обучаемите, така и на преподавателите. Той би бил от помощ и на тези заинтересовани, които се подготвят самостоятелно по учебника.

Вярвам, че помагалото ще е полезно и ще помогне на всички по трудния път на овладяването на специализирания език за целите на туризма.

Приложеният списък от ползваните при изготвянето на учебния комплект източници сам по себе си говори за изчерпателността и богатството му.

Натрупаните познания и продуктивни умения биха направили обучаемите по-конкурентноспособни на широкия пазар за кадри в туризма и биха им дали повече самочувствие и увереност. Те биха били още едно предимство в кариерното им израстване.

Успешното придобиване на интерактивни умения е наистина един доста трудоемък процес, предполагащ и изискващ сериозни усилия и време, но се отплаща подобаващо. Струва си да се положат тези усилия и резултатът няма да закъснее!

Настоящият учебен комплект е резултат от дългогодишната ми практика като преподавател по специализиран икономически немски език и на работа ми със студенти предимно от специалност ,,Туризъм“ в Икономически университет-Варна. Дойде време да се систематизират всички събрани от мен през годините материали и разработени модули и да се предложат в подходяща форма на всички колеги и обучаеми. Убедих се, че само учебници по ,,Хотелиерство“ и ,,Ресторантьорство“, каквито се предлагат сега на нашия пазар, не са достатъчни. Този продукт е абсолютно необходим, защото у нас липсва толкова тематично обхватен учебник за сферата на туризма за езиково ниво А2-В1/В2. Въпрос на личен избор и оценка на колегите е ползването му в пряката им преподавателска практика.

Учебният комплект е висококачествен продукт на издателство LETTERA със седалище в гр. Пловдив и е издаден през 2012 г. Професионалното графично оформление на всяка тематична единица веднага създава отлично впечатление и е сериозна опора при ползването на учебника.

Приятна и успешна работа с новия учебен комплект!

 

старши преподавател Маргарита Пенчева Попова

Месторабота: Икономически университет-Варна, бул. ,,Княз Борис I“ 77, Департамент ,,Езиково обучение”, катедра ,,Западноевропейски езици”, старши преподавател по немски език

E-Mail: margo_popova@yahoo.de

GSM: 0897 808213

Домашен телефон: 052 78 15 56

 

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.