Конкурентноспособност на туристическа дестинация

2013-03-04 18:16:21

Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението и маркетинга в туризма, а негов предмет - теоретичните аспекти на конкурентоспособността на туристическата дестинация.

 

 

При условие, че международният туристически пазар се превръща в "пазар на купувача", а изострената глобална конкуренция преразпределя пазарните дялове на туристическите места, проблемите на тяхната конкурентоспосбност стават изключително актуални. Туристическите дестинации не могат да разчитат на случаен успех, поради което конкурентоспособносттта им се утвърждава като основна функция на техните системи за управление и маркетинг.

Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението и маркетинга в туризма, а негов предмет - теоретичните аспекти на конкурентоспособността на туристическата дестинация.

Целта на изследването в монографичния труд е да се разработи теоретичен модел за оценка и управление на конкурентоспособността на туристическата дестинация.

Поставената цел се постига с решаването на следните изследователски задачи:

·        проучване и систематизиране на теоретичните въпроси относно същността на конкурентоспособността на  туристическата дестинация и моделите за нейното изследване;

·        определяне на същността, критериите, показателите и методите за изследване и оценка на основните компоненти на туристическата дестинация и същевременно фактори на нейната конкурентоспособност: туристически ресурси, инфраструктура, туристическа суперструктура, системи за сигурност и безопасност, продуктова палитра, цени, дистрибуционни системи и маркетингови комуникации;

·        разработване на методика за оценка на конкурентоспособността на  туристическата дестинация на общинско равнище.

Поради сложната социално-икономическа същност на туризма и спецификата на обекта и предмета на изследването – в частност, последното е подчинено на интердисциплинарния подход. Реализирането му е свързано с използването на теоретични концепции, понятия и методи, присъщи за общата теория, управлението, икономиката и маркетинга на туризма.

Монографичното изследване се основава на разнообразни вторични източници на информация. За неговото реализиране е проучен богат  набор от родни и чужди литературни източници и интернет страници. Използвани са статистически данни на Световната организация по туризъм, Световния съвет за пътуване и туризъм и др.

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

 

Стр.

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА …………………….

 

5

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ……………………..………………...

 

7

В Ъ В Е Д Е Н И Е ………………………………………………………….………………….

 

8

Глава първа

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ ……………………….…………………………….

 

 

 

12

1.1. Същност на туристическата дестинация ……………………………………………….…

12

1.2. Понятие за конкурентоспособност на туристическа дестинация..………………………

25

1.3. Модели за изследване на конкурентоспособността на туристическата дестинация…...

39

Глава втора

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ДЕСТИНАЦИЯТА ………………………….……   

 

57

2.1. Туристическите ресурси като фактор на конкурентоспособност на туристическата

       дестинация ……………………………………………………………………………...…..

 

57

2.2. Критерии  за оценка на туристическите ресурси …………………………………….…..

60

2.3. Методи и показатели за оценка на туристическите ресурси ……………………………

62

Глава трета

ИНФРАСТРУКТУРАТА В ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ …………………

 

 

72

3.1. Обща характеристика и особености …………………………………………………..….

72

3.2. Основни структурни компоненти ………………………………………….………..

77

3.3. Добри практики и критерии за оценка……………………..……………………..……….

83

Глава четвърта

ТУРИСТИЧЕСКАТА СУПЕРСТРУКТУРА В ДЕСТИНАЦИЯТА….………….……..

 

 

88

4.1.   Обща характеристика и особености.……………………………………………..……….

88

4.2.   Основни структурни компоненти.……………………………………………………

89

4.3.   Добри практики и критерии за оценка.…………………………………………………...

97

Глава пета

СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ ……………………

 

 

 

102

5.1. Сигурността и безопасността като фактор на конкурентоспособност на

       туристическата дестинация………………………………………….………………….….

 

102

5.2. Рискове и заплахи при организиране и провеждане  на туристически пътувания ….……

109

5.3. Мерки за безопасност и критерии за конкурентоспособност на системите за сигурност…

115

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ.…..

 

 

125

6.1. Същност на ОУТД……………………..……........................................................................

125

6.2. Субекти и функции на ОТУД ………………………….………………………………….

128

6.3. Стандарти за функциониране на ОТУД……………………..……………………….……

133

6.4. Нормативно правни основи на туристическата дестинация …………………………….

135

Глава седма

ПРОДУКТОВ МИКС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ ……………

 

 

 

139

7.1. Същност на продукта на туристическата дестинация ………………….…..……………

139

7.2. Концепция за жизнения цикъл на туристическата дестинация ……….…..…………….

142

7.3. Продуктов портфейл на туристическата дестинация ……………………..……………..

145

7.4. Катализатори на конкурентоспособността на туристическия продукт….…..………….

149

Глава осма

ЦЕНИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ....

 

 

153

8.1. Формиране и граници на ценовата конкурентоспособност на туристическата

       Дестинация.....………………………………………………………………………………

153

8.2. Модел за оценка и критерии за измерване на ценовата конкурентоспособност на

       туристическата дестинация......................………………………………………………….

164

Глава девета

ДИСТРИБУЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ...…….

 

 

172

9.1. Същност и структура …………………………………………………………….…….…..

172

9.2. Поява и развитие ………………………………………………………………….….…….

177

9.3. Добри практики и критерии за оценка ………………….….………………………….….

184

Глава десета

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ..…..

 

187

10.1. Управление на маркетинговите комуникации в туристическата дестинация ………..

187

10.2. Критерии и показатели за оценка на маркетинговите комуникации на   

         туристическата дестинация ……………………………………………………………...

 

194

Глава единадесета

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ …………………………………………………….

 

 

 

196

11.1. Алгоритъм за изследване на конкурентоспособността на туристическата  

          дестинация……………………………………………………………………...................

196

11.2. Показатели за изследване на конкурентоспособността на туристическата

          дестинация…………………………………………………………………………...........

201

11.3. Методи за изследване на конкурентоспособността на туристическата дестинация...

203

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….

205

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….

207

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА…………………………………………...

221

 

Участието на отделните автори в написването на монографията е както следва:

Проф. д-р Марин Нешков – обща редакция;

Доц. д-р Стоян Маринов – въведение, глава първа, §§ 6.1, 6.2 и 6.3, глави седма, единадесета и заключение;

Доц. д-р Радослав Рачев – § 6.4;

Гл. ас. д-р Велина Казанджиева – глави трета, пета и девета;

Гл. ас. д-р Тодор Дянков – глави втора, осма и десета;

Гл. ас. Снежинка Кадиева – глава четвърта.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.