Макрорегулиране на туристическия бизнес

2013-03-29 14:30:18

Възможностите на туризма да реализира икономически и социални ефекти, да подпомага икономическия растеж и създава нови работни места го прави все по-привлекателна сфера за инвестиции и приоритет в политиката на много субекти от публичния и частния сектор.

Заглавие: Макрорегулиране на туристическия бизнес

Автори: Марин Нешков и Велина Казанджиева
Година на издаване: 2013
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
Цена: 17.00 лв.

 

Възможностите на туризма да реализира икономически и социални ефекти, да подпомага икономическия растеж и създава нови работни места го прави все по-привлекателна сфера за инвестиции и приоритет в политиката на много субекти от публичния и частния сектор. Нови предизвикателства към него отправя и членството на Р България в ЕС. Всичко това определя нарастналата потребност не само от специфични знания за туризма, но и за неговото управление и регулиране на международно, национално и локално равнище.

Учебникът “Макрорегулирнране на туристическия бизнес” е предназначен главно за студентите-магистри от специалностите “Туризъм” и „Международен бизнес“ на Икономически университет – Варна, но може да се ползва и от студентите от бакалавърската степен на същите специалности и особено от мениджърите в системата на публичния сектор на общинско, областно, национално и международно равнище. Основната негова цел е да представи научна информация по проблемите на макрорегулирнето на туризма, която да доразвие знанията от изучаваните други общи и специални дисциплини. Конкретните задачи, чрез решаването на които се постига тази цел са:

  • въведение в общата проблематика на макрорегулирането и взаимовръзките му с туристическата политика;
  • анализ на особеностите на туризма като многоцелеви обект на макрорегулативни въздействия в глобален, национален и локален аспект;
  • характеристика на общите цели и обекти на макрорегулативни въздействия в туризма и обосновка на потребността от тях;
  • типология и характеристика на субектите на макрорегулиране на туристическия бизнес, основните техни функции и компетенции в този процес и взаимодействията между тях;
  • определяне на по-важните механизми (средства, инструменти) за макрорегулиране на туристическия бизнес с акцент върху стимулирането на устойчивото туристическо развитие;
  • изясняване на спецификата на макрорегулирането на вътрешния и международния туристически бизнес;
  • оценка на развитието и проблемите в процеса на изграждане и функциониране на системата за макрорегулиране на туризма в България.

Познавателната стойност на учебника се определя както в научен, така и в практико-приложен аспект. Първият доминира и това съответства на базисния характер на знанията, които предлага учебникът. Второто е подкрепено с множество примери от международната и българската практика, свързана с макрорегулирането на туризма, както и с провокирането на обучаемите за решаване на казуси, заимствани от реалната действителност.

Авторите на учебника проф. д-р Марин Нешков и гл. ас. д-р Велина Казанджиева - преподаватели в катедра “ИОТ” към ИУ – Варна участват в написаването на учебника както следва: проф. д-р Марин Нешков: предговор, глави първа, втора, трета, шеста (§ 6.2 и § 6.3), седма и осма; гл. ас. д-р Велина Казанджиева: глави четвърта, пета и шеста (§ 6.1).

 

 

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

 

 

Стр.

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА...................................

6

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ..............................................................

8

ПРЕДГОВОР................................................................................................................................

11

Глава първа

МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИЗМА  – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА...….................…..

 

19

1.1. Регулирането в системата на обществените отношения.......................................

19

1.2. Макро-регулиране, политика, управление, планиране и контрол.......................

24

1.3. Туризмът като обект на макро-регулиране – особености....................................

36

1.4.  Целеполагане и макро-регулиране в туризма - интереси и конфликти................

47

Глава втора

ТУРИЗЪМ, МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ И ПОЛИТИКА

 

58

2.1.     Туристическа политика и макро-регулиране на туристическия бизнес..............

58

2.2.      Туризъм, макро-регулиране, сигурност и политическа стабилност...................

66

2.3.     Политика, зависимост и туризъм.............................................................................

71

Глава трета

СУБЕКТИ НА МАКРО-РЕГУЛИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС..

92

3.1. Определение и типологична характеристика.........................................................

92

3.2. Държава, правителство и туристически бизнес.....................................................

98

3.3. Национални туристически организации.................................................................

 

3.4. Международни туристически организации............................................................

107

3.5. Регулиране на туризма в административно-териториалните единици................

115

3.6. Взаимодействия между субектите на макро-регулирането на туризма...............

125

Глава четвърта

ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС.

 

133

4.1. Правни регулатори на туристическия бизнес.........................................................

133

4.2. Данъци и други фискални регулатори на туристическия бизнес.........................

 

4.3. Инвестиции и кредити в туризма.............................................................................

 

4.4. Валутен и митнически режим в туризма.................................................................

 

4.5. Визов, граничен и санитарен режим в туризма......................................................

138

4.6. Социални инструменти за макро-регулиране на туризма.....................................

146

Глава пета

МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС

 

 

151

5.1.Хоризонтално макро-регулиране на туристическия бизнес..................................

151

5.2.Специфично макро-регулиране на туристическия бизнес.....................................

 

5.3.Национални стратегии и проекти за туристическо развитие.................................

159

Глава шеста

МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

 

 

177

6.1. Международни документи, регламентиращи туристическото развитие.............

177

6.2. Развитие на системата за макрорегулиране на туризма в Европейския съюз.....

182

6.3. Макрорегулиране на туристическия бизнес в условията на кризи......................

188

Глава седма

МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА....

 

 

211

7.1. Общи принципи, мерки и въздействия...................................................................

211

7.2. Опазване и възстановяване на околната среда.......................................................

220

7.3. Насърчаване развитието на алтернативен и отговорен туризъм..........................

235

7.4. Борба с антихуманните явления в туризма.............................................................

 

Глава осма

МАКРО-РЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В  БЪЛГАРИЯ.....

 

249

8.1. Наченки на макро-регулиране на туризма в България до Втората световна война.......

249

8.2. Системата за макро-регулиране на туризма до 1990 г...........................................

257

8.3. Макро-регулиране на туристическия бизнес в периода след 1990 г................................

265

ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................

503

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА................................................................................

582

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.