Общо годишно отчетно-изборно събрание на ВТК на 04.04.2014. от 15:00

2014-03-04 16:00:09

Общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 04.04.2014. от 15:00 часа в офиса на организацията

ПОКАНА

За свикване на общо събрание

 

Управителният съвет на Варненска туристическа камара на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 04.04.2014. от 15:00 часа в офиса на организацията,  Варна, кв. Чайка бл. 128 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.     Отчет за дейността на Варненска туристическа камара за мандатния период 2011-2013 г.

2.     Отчет на Контролния съвет за финансовата дейност на Варненска туристическа камара за 2013 г.

3.     Приемане на бюджета на Варненска туристическа камара за 2014 г.

4.     Промени в устава на Варненска туристическа камара.

5.     Избор на органите на управление на Варненска туристическа камара Председател, Управителен съвет, Контролен съвет.

 

 

Материалите за Общо събрание са на разположение на членовете на Варненска туристическа камара всеки работен ден в офиса й – Варна, кв. Чайка, бл. 128

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден от 16.оо часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

 

Проф. д-р Марин Нешков

 

Председател

Варненска туристическа камара

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.