ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2015-06-08 14:17:23

Варненска туристическа камара поздравява своя член на Управителния съвет доц. д-р Стоян Маринов с новата академична длъжност – декан на факултет Управление при Икономически университет – Варна. Пожелаваме здраве и творчески сполуки!

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.