Презентация на Варненски халколитен некропол и дискусия за подготовката и реализацията на туристически кадри

2015-11-20 13:56:44

В офиса на Варненска туристическа камара се проведе презентация за Варненския некропол и среща между работодатели от бранша и преподаватели от Колеж по туризъм – Варна по въпросите за кадрите в туризма

На 19 ноември в присъствието на медии, преподавателски колектив от Колеж по туризъм и представители на туристически организации се презентира разработен Наръчник с възможности за интеграция на местоположението на Варненския халколитен некропол. Наръчникът е подготвен в изпълнение на проект „Социализация и популяризиране на Варненския халколитен некропол”, финансиран от община Варна чрез фонд „Култура” и с изпълнител СНЦ „Здраве, култура и самочувствие, интегрирано устойчиво развитие”. Изданието е разработено от експерти от сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток”, които в кратка презентация запознаха присъстващите с уникалния културно-исторически обект на Варна и представиха възможности за неговото успешно социализиране, превръщане в разпознаваемa туристическа забележителност и включването й в туристическото предлагане на Варна и страната. Втората част от мероприятието бе посветена на дискусионни въпроси, свързани с обучението на туристически кадри във Варненския колеж по туризъм и последващата им реализация в туристически предприятия в града и региона. Поставиха се важни въпроси и се направиха полезни коментари и препоръки от двете заинтересовани страни – преподаватели и работодатели, като акцентите бяха върху нововъведения и промени в учебните програми, както и активното участие на работодателите в процеса на осигуряване на стажове и практики за студентите.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.