Варненска туристическа камара – участник в проект по програмата Еразъм + "Иновативни партньорства за приключенски туризъм"

2018-02-07 11:21:14

Проектът „Иновативни партньорства за приключенски туризъм“ (AVIP) има за цел да разработи и предложи релавантно на съвременните условия обучение с високо качество и приложни умения на персонала в периферните и селските туристически области и да го задържи в тези населени места.

Тема на проекта: „Иновативни партньорства за приключенски туризъм“ (AVIP)

Нашите партньори:

The University of the Highlands (Великобритания) е водещ интегриран университет на Обединеното кралство, който предлага продължаващо и висше образование. Той е разположен в Шотландските планини и островите на Шотландия. Обучава общо 40000 студенти.

Университетът в Талин (Естония) има водеща роля в насърчаването и развитието на „интелигентен начин на живот“ в Естония.

Моментум (Ирландия) е ирландска организация за професионално образование и обучение, насочена към разработването на програми за прогресивно учене и образователни платформи със специален фокус върху туризма.

Търговската камара в Лочабър (Великобритания) е организация с нестопанска цел, чийто основен приоритет е икономическото развитие на района.

Европейски е-обучителен институт (Дания) (EUEI) специализира в създаването на онлайн платформи.

 

AVIP Adventure Tourism Innovation Partnerships

Erasmus Plus KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices

KA203 – Strategic Partnerships for Higher Education

2017-1-UK01-KA203- 036706

Проектът „Иновативни партньорства за приключенски туризъм“ (AVIP) има за цел да разработи и предложи релавантно на съвременните условия обучение с високо качество и приложни умения на персонала в периферните и селските туристически области и да го задържи в тези населени места. Този проект подкрепя ръста на SMART работните места, които стимулират регионалния приключенски туризъм и бизнес представяне.

Адаптивните учебни планове и програми ще запълнят пропуските в регионалните умения. Те ще повишат квалификацията на дипломиралите се студенти, на предприемачите и персонала в туристическия бранш чрез обучение, което подобрява техните дигитални компетенции и предприемачески способности, които да съответстват на променящите се нужди в приключенския туризъм.

Нашият основен фокус е върху разработването на образователни и обучителни програми за укрепване на уменията на младите хора и възрастните, работещи в сектора на приключенския туризъм. Резултатите включват иновативни модули за обучение, насочени към специалисти и служители, както и към студенти. В рамките на проекта ще бъдат организирани междукултурни форуми, чрез които да се обединят ресурси, експертиза и опит на организациите от транснационалното партньорство. Проектът ще помогне  МСП да усъвършенстват своите маркетингови и дигитални технологии. Обучаемите ще придобият необходимите технически умения за осъществяване на ефективен дигитален маркетинг, както и продуктови иновационни умения, които са от решаващо значение за предприемачеството и растежа на бизнеса.

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Отговорността за тази публикация (комуникация) е единствено на автора. Комисията не носи отговорност за последиците от използването на предоставената информация.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.