ПОКАНА за свикване на общо събрание

2023-06-26 13:27:51

На 11.07.2023 г. в 17 часа в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 65

Управителният съвет на Сдружение „Варненска туристическа камара“, гр. Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 4 от устава на ВТК, свиква общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 11.07.2023 г. в 17 часа в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 65, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на УС за 2022 г.
  2. Приемане на отчет на КС за 2022 г.
  3. Избор на председател/съпредседатели на сдружението.
  4. Избор на управителен съвет на сдружението.
  5. Избор на контролен съвет на сдружението.
  6. Други.

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 5 от устава на ВТК заседанието се отлага с един час по-късно и ще се проведе същия ден в 18 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Съпредседатели на УС:

/Л. Ненкова/  /проф. д-р Ст. Маринов/

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.