Общо събрание ВТК

2009-04-29 01:26:08

Управителният съвет на Варненска туристическа камара, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на камарата на 21.05.2009 г. в 15 часа в залата на хотел „Иберостар Обзор Бийч”, к.к. Златни пясъци, Варна

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Варненска туристиеска камара за 2008г.;
  2. Отчет на контролния съвет за финансовата дейност на Варненска туристическа камара през 2008 г.
  3. Приемане бюджета на Варненска туристическа камара за 2009 г.;
  4. Промени в устава на Варненска туристическа камара.

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на камарата всеки работен ден в офиса и на бул. „Цар Освободител” 36, Варна.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.