Общо годишно отчетно събрание — 21.05.2009

2009-06-08 03:20:52

Днес, 21.05.09. в залата на хотел „Иберостар Обзор бийч”, к.к. Зл. Пясъци, се проведе Общото годишно отчетно събрание на Варненската туристическа камара при следния дневен ред: отчет за дейността на ВТК през 2008 г.; отчет на контролния съвет за финансовата дейност на ВТК за 2008 г., приемане на бюджета на ВТК за 2009 г.; промени в устава на ВТК.

П Р О Т О К О Л

Днес, 21.05.09. в залата на хотел „Иберостар Обзор бийч”, к.к. Зл. Пясъци, се проведе Общото годишно отчетно събране на Варненската туристическа камара. Регистрирано бе присъствието на 33 членове от общо 128 членове на организацията, което наложи отлагане на събранието с един час, съгласно Устава на сдружението и започна в 16.оо часа. Събранието бе открито от Марин Нешков – Преседател на Варненска туристическа камара. За председател на събранието бе предложен Жельо Душев, за протоколчик-Георги Шипковенски. Предложението бе прието единодушно Общото събрание се проведе при следния

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Варненска туристическа камара през 2008 г.
  2. Отчет на Контролния съвет за финансовата дейност на Варненската туристическа камара за 2008 г.
  3. Приемане на бюджета на Варненската туристическа камара за 2009 г.
  4. Промени в Устава на Варненската туристическа камара.

По т. Първа от Дневния ред Председателят на сдружението Марин Нешков представи отчетния доклад за дейността му през 2008 г.

Бяха направени следните изказвания и предложения:

Юлия Тумбаркова, Директор на ПП Зл.пясъци благодари на УС на ВТК за успешната съвместна работа с администрацията на ПП Зл.Пясъци през годината и отправи покана към членовете на сдружението да се включат в инициативата за почистване на ПП Златни пясъци на 23.05.2009 г.

Иван Гърнев, Зам. управител на ДЗИ Варна, представи застрахователя и неговите застрахователни продукти, които предложи на членовете на ВТК.

Румяна Христова, представител на Хепи АД постави въпроса за последните промени в Закона за здравето, свързани с забраната за пушене на закрити обществени места и за възможностите на Варненската туристическа камара да инициира законодателни промени, които да отложат влизането в сила на закона.

Марин Нешков отговори, че организацията ни винаги е демонстрирала упоритост при опита си да решава подобни проблеми и е синхронизирала своите усилия с националните туристически сдружения – Българска туристическа камара, БАТА и БХРА.

Илия Раев, Директор на Фестивален и конгресен център Варна пожела в следващия годишен доклад да се говори и за конгресен туризъм. Той предложи да се поканят журналисти, които да представят възможностите ни и по отношение на Спа-центровете и минералните води, и за провеждане на конгресни прояви и атрактивността на ПП Златни пясъци.

Марин Нешков посочи, че действително следва да бъдем по-активни при представянето на различните туристически възможности на региона. Организирането на Черноморския туристически форум популяризиращ специализираните видове туризъм е инструмент за постигане на целта.

По т. Първа от Дневния ред Общото събрание взе следното

Решение:

Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Варненска туристическа камара през 2008 г.

По т. Втора от Дневния ред докладва Димитър Дичев. Той представи пред членовете на Общото събрание Доклада на Контролния съвет и оценката му за финансовата дейност на организацията през отчетния период.

По т.Втора от Дневния ред Общото събрание на Варненска туристическа камара взе следното

Решение:

Приема отчета на Контролния съвет за финансовата дейност на организацията през изтеклата 2008 г. и освобождава Управителния съвет от отговорност.

По т.трета от Дневния ред докладва Марин Нешков. Той представи проекта за Бюджет на Варненска туристическа камара за 2009 г.

По т.Трета от Дневния ред Общото събрание взе следното

Решение:

Приема Бюджета на Варненска туристическа камара за 2009 г.

По т. 4 от Дневния ред докладва Марин Нешков. Той представи предложението на Управителния съвет за промени в някои от членовете от Устава на ВТК.

По т. 4 от Дневния ред Общото събрание взе следното

Решение:

Приема промени в изброените членове от Устава, както следва:

Чл.3./3/ Адресът на управление на Варненска туристическа камара е Варна, бул.”Цар Освободител” 36.

Чл.10.т.4. Да отпадне текстът: „При безпричинно забавяне да се заплаща дължимата лихва”.

Чл.13./4/ Текстът на алинеята да претърпи следната редакция: „Общото събрание се свиква чрез покана, публикувана в Държавен вестник или чрез публикуване в уеб-сайта на Варненската туристическа камара, по факс, по електронна поща или препоръчано писмо до членовете на сдружението. Поканата съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждането му и по чия инициатива се свиква”

Чл.14.т.11. Текстът на точката да отпадне. Т.12 става т.11, т.13 става т.12 и т.14 става т.13.

Чл.15./1/ Думите „Чл.14.т.т.1,12” в средата на текста се заменят с „чл.14 т.т.1,11”

Чл.16./4/ Да отпадне.

Чл.17. Текстът на т.9 да претърпи следната редакция: „Взема решение за участие в други организации – търговски дружества и сдружения”.

Чл.19./2/ Да отпадне. Ал./3/ става /ал/2, ал./4/ става ал./3/, ал./5/ става ал./4/

Чл.21./2/ Да отпадне. Ал./3/ става ал./2/, ал./4/ става ал./3/, ал./5/ става ал./4/ ал./6/ става ал./5/, ал./7/ става ал.6, ал./8/ става ал./7/ и ал./9/ става ал./8/

Поради изчерпване на Дневния ред събранието бе закрито.Протоколчик: (Георги Шипковенски)
Председател:(Жельо Душев)

Допълнителни материали:

Общо годишно отчетно събрание — Доклад (MS Word, 107 КБ)

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.