Общо събрание на членовете на сдружението на 14.04.2011

2011-04-04 14:00:45

Управителният съвет на Варненска туристическа камара на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 14.04.2011 от 15.оо часа в залата на Гранд хотел „Димят”, Варна, бул.”Княз Борис I” N 111 при следния

ПОКАНА

За свикване на общо събрание

Управителният съвет на Варненска туристическа камара на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 14.04.2011 от 15.оо часа в залата на Гранд хотел „Димят”, Варна, бул.”Княз Борис I” N 111 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Варненска туристическа камара за 2010 г.

2. Отчет на Контролния съвет за финансовата дейност на Варненска туристическа камара за 2010 г.

3. Приемане бюджета на Варненска туристическа камара за 2011 г.

4. Избор на Органи за управление на Варненска туристическа камара – Председател, Управителен съвет, Контролен съвет.

Материалите за Общото събрание на разположение на членовете на Варненска туристическа камара всеки работен ден в офиса й – Варна, бул. ”Сливница” N2, /Фестивален комплекс, зала 9/. При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден от 16.оо часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Доц. д-р Марин Нешков

Председател

Варненска туристическа камара

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.