Културен коридор София-Охрид – културен туризъм без граници

2011-07-14 11:00:50

Членовете на Варненска туристическа камара проф. д-р Светла Ракаджийска, доц. д-р Марин Нешков, доц. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Таня Дъбева и гл. ас. Велина Казанджиева се представиха успешно в международна научна конференция „Културен коридор София-Охрид – културен туризъм без граници”.

Събитието се състоя от 06.07.2011 до 10.07.2011в гр. Кюстендил (Република България) и гр. Охрид (Република Македония).

Конференцията бе организирана от Катедра „Туризъм” при Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград със съдействието на Българския национален комитет на ИКОМОС, Катедра „Икономика и организация на туризма”, при Икономически Университет - Варна и Университет за туризъм и мениджмънт, гр. Скопие.

Конференцията се проведе под патронажа на Господин Трайчо Трайков – Министър на икономиката, енергетиката и туризма

На форума бяха представени 28 тематични доклада, отпечатани предварително в сборник на английски език.

Конференцията постигна основната си цел, а именно разкриване на възможностите на културния коридор „София-Охрид” за развитието на туризма.

В отделните доклади бе акцентирано върху:

• устойчивото използване на културното наследство в Балканския регион за развитие на културен туризъм, който надхвърля националните граници и се основава на общите културни ценности и исторически корени на народите;

• аспектите на маркетинга на Балканите и в частност на културния коридор „София-Охрид” като дестинация за културен туризъм.

• създаването на механизми за управление на Балканите като туристическа дестинация.

Събитието бе съчетано с богата практическа културно-познавателна програма в границите на културния коридор „София-Охрид”.

Сборникът с докладите е на разположение на заинтересованите в офиса на Варненска туристическа камара.


Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.