ЧЕТВЪРТИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ТЕМА: “СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН”

2011-11-09 12:40:02

Четвъртият Черноморски туристически форум на тема „Спортният туризъм – възможности за удължаване на туристическия сезон се проведе във Фестивален комплекс Варна в периода 29.09-01.10.2011 год.

Четвъртият Черноморски туристически форум на тема „Спортният туризъм – възможности за удължаване на туристическия сезон се проведе във Фестивален комплекс Варна в периода 29.09-01.10.2011 год. Броят на участниците - 81 бе най-големият от досега организираните форуми. Акценти в програмата бяха представянето на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта от доц. д-р Лазар Каменов – заместник министър, презентацията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма „България – дестинация за спортен туризъм” и двете презентации на Националната спортна академия. Изключителен интерес бе проявен към срещата-разговор на изявени спортисти, треньори, спортни деятели и журналисти, допринесли за спортната слава на Варна и България. В последния ден на форума бе организирано посещение на реновираните спортни бази на Варна и на изцяло обновения „Спорт Палас”. По традиция бе издаден сборник с 25 доклада за спортния туризъм.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

НА ЧЕТВЪРТИЯ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ТЕМА: “СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН”

Варна, Фестивален и конгресен център, 29.09 – 01.10.2011 г.


На основата на представените доклади, презентации, дискусии и предложения, участниците във Форума приеха следните


ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

 1. Съвременният туризъм, въпреки влиянието на кризисните явления, все по-категорично утвърждава ролята си на значим и динамично развиващ се сектор от системата на обществените отношения в световен и национален мащаб;
 2. Развитието на съвременната туристическа индустрия е белязано от трайни структурни изменения, разнообразяване и обогатяване на видовете и формите на туризма и диверсификация на туристическия продукт;
 3. През последното десетилетие спортният туризъм чувствително увеличи своя икономически ефект и относителен дял в структурата на туристическото предлагане на много страни и региони; той все повече се интегрира и съчетава с други видове на туризма: рекреативен, здравен, селски, познавателен и други;
 4. Спортният туризъм носи значителни ползи за националната и местната икономика - в частност за спортните институции, хотелиерите, ресторантьорите и всички предствители на туристическия бизнес и местното население.
 5. Социалните и културни ефекти от спортния туризъм се конкретизират в:
  • стимулиране на физическата активност и култура на свободното време на широки слоеве от населението чрез участие в туристически пътувания с наситени спортно-рекреативни програми;
  • стимулиране на международния обмен и сътрудничество в областта на спорта, сближаване и обогатяване на спортните традиции и култура на участниците в този вид туризъм;
  • • създаване на нови работни места и активизиране на трудовата заетост;
  • развитие на техническата и специализираната спортно-туристическа инфраструктура и суперструктура;
  • • подобряване на жизнената среда и качеството на живот на местното население;
  • • издигане имиджа на дестинацията и привличане на посетители;
  • • подобряване на здравния статус на населението и др.
 6. Развитието на спортния туризъм се съпътства от обективни и субективни бариери и проблеми, които все по-често се дискутират на значими по мащаб национални и международни форуми;
 7. Все още в областта на теорията, политическите решения и практическите действия, полаганите усилия в недостатъчна степен отговорят на потребностите, свързани с развитието на спортния туризъм.
 8. Назряла е обективната необходимост субектите на туристическата политика в Р. България да активизират усилията си за стимулиране развитието на спорта в интеграция с туризма и спортния туризъм – в частност;
 9. Нашата страна разполага с изключително благоприятни условия за развитие на спортния туризъм. Една от основните предпоставки за неговото ускоряване е оценката на потенциала и оптимизиране използването на ресурсите в съществуващите и в нови туристически райони и места;
 10. За успешно развитие на спортния туризъм в Р. България и за реализиране на значими икономически и социални ползи от него е необходимо:
  • • разработване на секторна стратегия за развитие на спортния туризъм с приоритетна цел съхранение и доразвитие на традициите в българския спорт и стимулиране на връзките му с туризма;
  • определяне и разграничаване на мястото, ролята и функциите на различните заинтересовани страни (държавни, местни власти, неправителствени организации, туристически и спортни организации и др.) в развитието на спортния туризъм; подобряване координацията и взаимодействието между тях в процеса на реализация на политиката за развитие на спортния туризъм.
  • • осмисляне ролята и значението на спортния туризъм за ефективното му включване в националната туристическа политика и маркетинг-планирането на туристическите райони и места;
  • • целенасочени маркетингови анализи и проучвания за бъдещото развитие на спортния туризъм у нас: какви ресурси, кои събития, какъв потребител и какъв продукт; включване на ресурсите на спорта в регионалната туристическа политика и маркетинг-планирането на туристическите райони и общини;
  • подобряване на суперструктурата и инфраструктурата на спортния туризъм с цел повишаване качеството на неговия специализиран продукт;
  • информационно и рекламно усигуряване на спортния туризъм чрез дейността на туристическите информационни центрове и по-широко представяне и промоция на международни туристически борси и панаири;
  • • разработване на специализирани учебни програми и организиране на обучение на професионалисти в областта на спортния туризъм;
  • модернизиране на съществуващата и израждане на нова спортна база, в туристически обекти с подходяща архитектура, функционалност и оптимален капацитет с цел удовлетворяване на специализираното търсене;
  • интегриране усилията на туристическия бизнес, спортните организации, културните институции и останалите заинтересовани страни – собственици на спортна база с цел ускоряване развитието на спортния туризъм за разработване на специализирани и комбинирани туристически продукти.
  • • стимулиране на туристическия бизнес чрез формите на публично-частното партньорство за по-активно сътрудничество с общинските и областните администрации при решаване проблемите на спортния туризъм;
  • специализиране и повишаване качеството на обслужване на спортистите и посетителите по линия на спортния туризъм по отношение на транспортните, хотелиерските, екскурзоводските и допълнителните услуги;
  • • създаване на подходящи условия за спортисти-професионалисти с цел подготовка за участие в спортни събития или аклиматизация.
  • възпитание на населението и посетителите в дух на интеграция, толерантност, феър плей и отговорно отношение към туризма;
  • • ефективно използване на средствата по европейските програми за развитие на спортния туризъм.Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.