ПОКАНА за общо събрание

2012-12-06 14:59:40

Управителният съвет на Варненска туристическа камара на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 14.12.2012. от 15.оо часа

Управителният съвет на Варненска туристическа камара на основание на чл.26 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 14.12.2012. от 15.оо часа в офиса на организацията, Варна, кв. Чайка бл. 128 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Варненска туристическа камара за 2011 -12 г.

2. Отчет на Контролния съвет за финансовата дейност на Варненска туристическа камара за 2011 г.

3. Приемане на бюджета на Варненска туристическа камара за 2012 г.

Материалите за Общо събрание са на разположение на членовете на Варненска туристическа камара всеки работен ден в офиса й – Варна, кв. Чайка, бл. 128.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден от 16.оо часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Проф. д-р Марин Нешков

Председател
Варненска туристическа камара

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.