Маркетинг в туризма

2013-06-26 08:20:24

Учебникът “МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА” е съставен по програмата на едноименната дисциплина за студенти в специалност “Туризъм” при Икономическия университет - Варна. Той предоставя актуална информация по ключови проблеми на теорията и практиката на маркетинга в сферата на туризма, разкривайки неговата философия и особености, инструментариум, среда, приложимост. Специално внимание е отделено маркетинга във виртуалното пространство, на маркетинга на туристическа дестинация и на международния маркетинг. Целта е да се подпомогнат максимално студентите в процеса на тяхната подготовка като бъдещи маркетингови специалисти.

Автори: Светла Ракаджийска, Стоян Маринов и Тодор Дянков

Година на издаване: 2013
Издателство: Наука и икономика - Икономически университет-Варна
Цена: 16.00 лв.

 

          Предлагаме Ви поредния български учебник, посветен на проблемите на маркетинга в туризма. Чрез него Вие ще получите базова информация за богатството и разнообразието на модерната маркетингова теория и практика, интерпретирани от позиция на съвременното развитие на туризма.

          Предоставяме Ви възможност да се запознаете с философията и същността на маркетинговата теория, да откриете присъщите й понятия, да разберете особеностите на приложение на маркетинга в туризма. Специално внимание в учебника се обръща на маркетинговите подходи и инструменти, без които туристическите фирми не биха могли да осъществяват успешен бизнес. С необходимата задълбоченост, поетапно се разкриват стъпките на маркетинговия процес. Предлага се информация за съдържанието и последователността на конкретните маркетингови действия, така, както те трябва да се извършват в реални условия. Вие получавате представа за целия маркетингов процес - какво става и какво може да се очаква като резултат, включително и с примери от чуждестранната и българската туристическа практика. Специално внимание се отделя на маркетинга във виртуалното пространство предвид неговата актуалност, важност и перспективи за развитие. В учебника се предлага знание по стратегическия въпрос за взаимодействието на туристическите организации с клиентите. Разкриват се особености на маркетинговото поведение  на туристическите предприятия, предлагащи хотелиерски, туроператорски, турагентски, спортно-развлекателни и атракционни услуги.  Въпросите на маркетинга на туристическата дестинация са представени на основата на системния подход. Предвид мащабните процеси на глобализация, международният маркетинг и връзките му с консюмеризма също са обект на разглеждане.

          При подбора на проблемите, намерили място в настоящия учебник и при структуриране на тяхното изложение, са използвани теоретическият и практическият опит на водещи специалисти по проблемите на маркетинга в туризма в световен мащаб. Взети са под внимание и постиженията на български изследователи в тази област, както и собствения опит на авторите.

Искрено се надяваме, учебникът “Маркетинг в туризма” да допринесе за изясняването на въпроси, които Ви интересуват професионално и да Ви помага при решаването на конкретни научни и практически проблеми, свързани с маркетинговата дейност на туристическите предприятия и развитието на туризма.

          Участието на авторите в написването на учебника е както следва: проф. д-р Светла Ракаджийска  - анотация, предговор, 1, 2, 3, 7 и 16 глава ; доц. д-р. Стоян Маринов – 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 и  15 глава; гл. ас.   д-р Тодор Дянков – 10, 11 и 12 глава.

          С благодарност ще приемем всяка конструктивна препоръка за усъвършенстването на учебника.

 

                                                                       Авторите

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА

 

 

1. 1.

1. 2.

Инструментариум на съвременния маркетинг

Философия на маркетинга. Определения за маркетинг

 

1. 3.

Новите парадигми за маркетинга

 

1. 4.

1. 5.

Концепции за маркетинга.

 Ограничители на маркетинга. Критични фактори за успех.

 

1. 6.

Маркетингов мениджмънт

 

 

 

     

 

Глава II. ОСОБЕНОСТИ НА МАРКЕТИНГА  И МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА В ТУРИЗМА

 

 

2. 1.

 Основни различия във функционирането на туристическата стопанска организация, предлагаща услуги

 

2 .2.

  Критерии, определящи приложението на маркетинга в   туризма

 

2. 3.

2. 4.

2. 5.

2. 6.

2. 7.

Основни характеристики на маркетинга в туризма       . Концепция за маркетингова среда в туризма Микромаркетингова среда в туризма Макромаркетингова среда

Видове маркеетинг в туризма           

 

 

 

 

     

 

Глава III. ПАЗАРИ И СЕГМЕНТИРАНЕ. ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ

 

 

 3. 1.

Пазарите в контекста на маркетинга

 

 3. 2.

Методология на сегментирането

 

 3. 3.

Избор на целеви пазари

     

       3. 4    Позициониране на туристическото предприятие

                спрямо целевите пазари

 

 

Глава IV. МАРКЕТИНГОВ МИКС – ПРОДУКТ

 

 

4. 1.

Концепция  за маркетингов микс

 

4. 2.

4. 3.

Компоненти на маркетинговия микс

Стратегически и тактически подходи  към маркетинговия микс

 

4. 4.

Продуктът като елемент на маркетинговия микс

 

4. 5.

Концепция за  жизнения цикъл на туристическия продукт

 

 

 

     

 

Глава V. МАРКЕТИНГОВ МИКС - ЦЕНА

 

 

5. 1.

Концепция за  цената като елемент на маркетинговия микс

 

5. 2.

Фактори, определящи ценовите решения

 

5. 3.

Подходи за ценообразуване

     

      5. 4.    Ценови стратегии

 

 

Глава VI. МАРКЕТИНГОВ МИКС – ДИСТРИБУЦИЯ

 

 

6. 1.

Концепция за дистрибуцията като елемент на маркетинговия микс

 

6. 2.

Видове канали и системи за дистрибуция  в туризма.

 

6. 3.

Моделиране и управление на системата за дистрибуция

     

 

Глава VII. МАРКЕТИНГОВ МИКС - КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА

 

 

7. 1.

Концепция за комуникационната система като елемент  на маркетинговия микс

 

7. 2.

 

7. 3.

 

7. 4.

Основни елементи на маркетинговата комуникационна система

Поведение на туристическото предприятие към директен маркетинг

Интегрирани маркетингови комуникации на туристическото предприятие

 

7. 5.

 

 

 

Туристическият информационен център като елемент  на интегрираните маркетингови комуникации

 

 

     

              

Глава VІІІ.  МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.          МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ

 

 

8. 1.

 

Концепция за маркетингова информационна система/МИС/

 

 

8. 2.

Участници в МИС

 

8. 3.

Съдържание и разпределение на информацията в МИС

 

8. 4.

Маркетингово проучване

 

8. 5.

Етапи на маркетинговото проучване

 

     

Глава ІХ. МАРКЕТИНГОВ ПРОЦЕС    

 

        9. 1. Същност на маркетинговия процес

        9. 2. Маркетингов анализ и диагноза

        9. 3. Маркетингово планиране

        9. 4. Маркетингова организация

        9. 5. Маркетингов бюджет

        9. 6. Маркетингов контрол

 

Глава Х.  ВИРТУАЛЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

 

        10. 1. Характеристика на виртуалния маркетинг в туризма

        10. 2. Маркетингови мрежи

        10. 3. Виртуални мрежови общности

        10. 4. Видове виртуален маркетинг

 

Глава ХІ. МАРКЕТИНГ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ В ТУРИЗМА

 

        11. 1. Характеристика на маркетинга на взаимовръзките в туризма

        11. 2. Управление на взаимовръзките

        11. 3. Управление на рекламациите

 

Глава ХІІ.  МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА ХОТЕЛИЕРСКИТЕ УСЛУГИ

      

       12. 1. Избор на целеви пазари

       12. 2. Особености на маркетинговия микс

       12. 3. Маркетингов процес

 

Глава ХІІІ.  МАРКЕТИНГ В СЕКТОРА НА ТУРОПЕРАТОРСКИТЕ  И     

                     ТУРАГЕНТСКИТЕ УСЛУГИ

 

       13. 1. Избор на целеви пазари

       13. 2. Особености на маркетинговия микс

       13. 3. Маркетингов процес

 

Глава ХІV.  МАРКЕТИНГ НА СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИТЕ И

                   АТРАКЦИОННИТЕ УСЛУГИ

 

        14. 1. Избор на целеви пазари

        14. 2. Особености на маркетинговия микс

        14. 3. Маркетингов процес

 

Глава ХV.  МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

 

 

15. 1.

Маркетинговата същност на туристическа дестинация

 

15. 2.

Маркетингово управление  на туристическа дестинация

 

 

 

     

 

Глава ХVІ.  МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА

 

 

16. 1.

Особености на международния маркетинг

 

16. 2.

Сегментиране в международния маркетинг

 

16. 3.

Позициониране  на туристическото предприятие на  международните пазари

 

16. 4.

Международен маркетинг и консюмеризъм

Библиографска справка

     

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.